Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 25467Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar, gemeente Gulpen-Wittem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

Gelet op

 • -

  artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  artikel 1:2 van de rechtspositieregeling CAR-UWO;

BESLUIT

 

 • 1.

  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen:

  • -

   onroerende-zaak belastingen

  • -

   afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

  • -

   baatbelasting

  • -

   toeristenbelasting

  • -

   forensenbelasting

  • -

   rioolheffing

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Gulpen-Wittem.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

De secretaris,

De burgemeester,

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 56, 6270 AB Gulpen.