Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 25460Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem;

Gelet op

 • -

  artikel 160 lid 1 onder d en artikel 231 lid 2 onderdeel e van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1:2 van de rechtspositieregeling CAR-UWO;

BESLUIT

 • 1.

  De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont  en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;

 • 2.

  Bovengenoemde personen tevens aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen:

  • -

   onroerende-zaak belastingen

  • -

   afvalstoffenheffing / reinigingsrechten

  • -

   baatbelasting- toeristenbelasting

  • -

   forensenbelasting

  • -

   rioolheffing

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Gulpen-Wittem.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

De secretaris, De burgemeester,

 

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 56, 6270 AB Gulpen.