Gemeenteblad van Beverwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkGemeenteblad 2020, 253871Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent ondermandaat strategische managers

De gemeentesecretaris,

 

Overwegende dat,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, bij besluit (C-20-05493) op 29 september 2020 de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 (INT-20-55549) hebben vastgesteld, waarbij algemeen mandaat is verleend aan de gemeentesecretaris, en welke in werking treedt op 1 oktober 2020;

 

Gelet op,

artikel 7, eerste lid, van die regeling, waarbij de gemeentesecretaris wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan de strategische managers, alsmede het tweede lid van datzelfde artikel, waarbij is bepaald dat de in bijlage 2 van de regeling genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris,

alsmede het vierde lid van datzelfde artikel, waarbij de gemeentesecretaris wordt toegestaan om de strategische managers toe te staan ondermandaat te verlenen aan teammanagers, medewerkers en externen, met uitzondering van de bevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage 3 van die regeling;

 

Besluit:

  • 1.

    Op grond van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 (INT-20-55549) ondermandaat in algemene zin te verlenen aan de strategische managers, met uitzondering van de in bijlage 2 van die regeling opgenomen bevoegdheden.

  • 2.

    Op grond van artikel 7, vierde lid, van de Mandaat- en machtigingsregeling Beverwijk 2020 de strategische managers toe te staan ondermandaat te verlenen aan teammanagers, medewerkers en externen, met uitzondering van de in bijlage 3 van die regeling opgenomen bevoegdheden, en onder verwijzing naar artikel 5 lid 2 van voornoemde regeling. Het ondermandaat is beperkt tot de teams waarvoor de strategische manager verantwoordelijk is.