Gemeenteblad van Beverwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkGemeenteblad 2020, 253868Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent ondermandaat medewerkers en externen

De gemeentesecretaris,

 

Overwegende dat,

het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, op 29 september 2020 de Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 (C-20-05493) hebben vastgesteld, waarbij algemeen mandaat is verleend aan de gemeentesecretaris;

door de gemeentesecretaris bij besluit van 30 september 2020 (INT-20-56160) aan strategische managers de bevoegdheid is gegeven ondermandaat aan medewerkers en externen te verlenen, maar het hier een volledig nieuwe mandaat- en machtigingsregeling betreft en het voor de inwerkingtreding van de hieronder vallende ondermandaten wenselijk is deze eenmalig centraal vast te laten stellen door de gemeentesecretaris;

dat dit besluit niet afdoet aan de bevoegdheid van de strategische managers om zelfstandig ondermandaten aan medewerkers te geven, dan wel de bij dit besluit gegeven ondermandaten aan medewerkers te wijzigen of in te trekken;

de inhoud van de te geven ondermandaten door de Teammanagers zijn aangereikt;

 

Gelet op,

artikel 8, eerste en derde lid, van de mandaat- en machtigingsregeling gemeente beverwijk 2020, waarbij de gemeentesecretaris wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan medewerkers en externen, met uitzondering van de in bijlage 2 en 3 van de regeling genoemde bevoegdheden en tevens is bepaald dat ondermandaat aan medewerkers en externen alleen plaatsvindt per concrete, specifieke bevoegdheid,

artikel 8, vierde lid van dezelfde regeling, waarin is geregeld dat voor externen nadere eisen gelden,

artikel 8, zesde lid van dezelfde regeling, waarbij is bepaald dat de in bijlage 3 van die regeling genoemde bevoegdheden blijven voorbehouden aan de strategische managers,

artikel 7, eerste lid van dezelfde regeling, in samenhang met het besluit van de gemeentesecretaris (INT-20-56160), waarbij de strategische managers is toegestaan om zelf ondermandaat te verlenen aan medewerkers en externen en aldus bevoegd zijn onderhavig besluit te wijzigen indien noodzakelijk,

 

Besluit:

Ondermandaat te verlenen aan medewerkers en externen overeenkomstig het ondermandaatregister (INT-20-56213), zoals deze luidt op de datum van dit besluit.

 

Bijlage: Ondermandaatregister (INT-20-56213) zoals deze luidt op 30 september 2020

Ondermandaatregister versie 1.0, nieuwe regeling, geen wijzigingen

INT-20-56213 datum: 30 september 2020

 

Tabel 1 Algemeen

Ondermandaat aan functie

Inhoud ondermandaat

Uitgezonderd van ondermandaat

Ondermandaat gegeven door

Besluit

Datum

Mandaat- en machtigingsregeling gemeente Beverwijk 2020 / C20-05493 / INT-20-55549 / d.d. 29-9-2020

Strategische managers

Algemeen mandaat

Bijlagen 1 en 2 mandaatregeling

gemeentesecretaris

INT-20-56160

30-9-2020

artikel 7

Teammanagers

Algemeen mandaat

Bijlagen 1, 2 en 3 mandaatregeling

gemeentesecretaris

INT-20-56210

30-9-2020

artikel 8

Medewerkers en externen

per concrete, specifieke bevoegdheid, zie tabel 2

Bijlagen 1, 2 en 3 mandaatregeling

gemeentesecretaris

INT-20-56212

30-9-2020

artikel 8

 

 

Tabel 2 Medewerkers gespecificeerd per concrete, specifieke bevoegdheid

de extensie (e) = externe;

(v) = vervanger

Waar [B] staat is burgemeester bevoegd, anders het college

 

Team

Functie

 

Inhoud ondermandaat

 

 

 

Team Openbare Ruimte

 

 

Gebiedsbeheerder groen

 

 

 

 

 

Handhavingsbeschikkingen en gerelateerde correspondentie m.b.t. openbaar groen

 

 

Gebiedsbeheerder begraafplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging:

1) Einde grafrecht / columbarium

2) Vergunning plaatsen monument

3) Nieuwe uitgifte grafrechten / columbarium

4) Verlengen grafrechten / columbarium, Overschrijven grafrechten, Overschrijven en verlengen grafrechten

5) Bevestigen opzeggen grafrechten

6) Toestemming opgraven stoffelijke resten [B]

Gebiedsbeheerder wegen

 

 

 

 

 

 

 

I.v.m. taken als coördinator wegafzetting:

1) Besluit tot uitvoeren verkeersmaatregelen conform CROW 96B

2) Toestemming geven om werkzaamheden uit te voeren conform CROW 96B

 

Team Facility

Geen ondermandaten

 

 

 

 

 

Geen ondermandaten

 

 

Team Veiligheid, toezicht en Handhaving

 

 

 

Toezichthouder

 

 

Elke medewerker die als toezichthouder voor de hier opgenomen bevoegdheden (zie inhoud ondermandaat) is aangewezen

 

 

Toepassen van spoedeisende bestuursdwang t.b.v een voertuig (Wegenverkeerswet, APV)

Toepassen van spoedeisende bestuursdwang met betrekking tot artikel 5.17 Wabo

Het nemen van besluiten op grond van artikel 154b Gemeentewet, dan wel elke andere wettelijke grondslag waarmee het opleggen van een bestuurlijke boete mogelijk wordt gemaakt, indien de bestuurlijke boete lager is dan het in artikel 5:53, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht genoemde geldbedrag (op 1/9/2020 is dat € 340,-). [B/college] (Op grond van artikel 10:3 lid 4 Awb wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt, indien artikel 5:53 Awb van toepassing is)

Coördinator handhaving

NB

T.b.v. handhaving van een voertuig (Wegenverkeerswet, APV) en uitvoering van artikel 5.17 wabo: Alle beschikkingen en bijbehorende handelingen komende uit Titel 5.3 Herstelsancties van de Awb en alle bijbehorende beschikkingen en handelingen komende uit Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden Awb

Team Werk, Inkomen & Zorg A & B

 

 

 

 

 

 

(senior) adviseur WMO

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van de Wmo en gedelegeerde regelgeving.

(senior) adviseur Participatiewet

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving.

Adviseur schuldhulpverlening

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, gedelegeerde regelgeving en de vigerende beleidsregels voor schuldhulpverlening van gemeente Beverwijk.

Adviseur bijzondere bijstand

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van de Participatiewet en de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen.

Adviseur woonurgentie

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van de verordening die ziet op de huisvesting (zoals nu geregeld in de regio Zuid-Kennemerland / Ijmond)

Adviseur vervoer

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie met betrekking tot vervoer op grond van de Wmo, Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voorgezet onderwijs en bij deze wetten behorende gedelegeerde regelgeving, alsook de verordening van gemeente Beverwijk die ziet op leerlingenvervoer

Adviseur leerplicht

 

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie met betrekking tot de leerplicht op grond van de Leerplichtwet 1969 en gedelegeerde regelgeving

Team Ingenieursbureau

 

BAG-beheerder

basisregistratie adressen en gebouwen

Beschikkingen en gerelateerde correspondentie op grond van Hoofdstuk 6 van de Wet BAG en daarbij behorende gedelegeerde regelgeving

BGT-beheerder

basisregistratie grootschalige topografie

Het als zijnde bronhouder aanleveren van gegevens aan de Dienst, ter wijziging dan wel opneming in de BGT, gerelateerde correspondentie, en gedelegeerde regelgeving, op grond van de Wet BGT

Team Sociaal Beleid

geen ondermandaten

geen ondermandaten

geen ondermandaten

Team Ruimtelijk Beleid

geen ondermandaten

geen ondermandaten

geen ondermandaten

Team Leefomgeving

geen ondermandaten

geen ondermandaten

geen ondermandaten

Team Advies

geen ondermandaten

geen ondermandaten

geen ondermandaten

Team Financiën & Control

geen ondermandaten

geen ondermandaten

geen ondermandaten

Team Publieke Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e lijns klantadviseurs, medewerkers KCC, klant-adviseur KCC voor zoverbelast met de uitvoering van de betreffende werk-zaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Het in ontvangst nemen van de aanvragen voor en het besluit tot het verstrekken van: - nationale paspoorten; - reisdocumenten voor vluchtelingen en - reisdocumenten voor vreemdelingen. [B] 2. Besluiten over: - het vaststellen van de identiteit aanvraag reisdocument; - uitreiking van reisdocumenten ex art. 26; - termijnverstrekking reisdocument; - bijschrij-ving van kinderen. [B] (grondslag: Paspoortwet)

Weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten en de inhouding van reisdocumenten. [B] (grondslag Paspoortwet)

In ontvangst nemen van gepersonaliseerde reisdocumenten en rijbewijzen [B] (grondslag PUN: paspoortuitvoeringsregeling Nederland)

Het bijhouden van de Basisregistratie persoonsgegevens (Brp) (grondslag Wet basisregistratie personen)

Besluiten tot afgifte van gewaarmerkte afschriften uit de Brp

Besluiten over de uitgifte van attestatie de vita [college/B]

Legalisatie van handtekeningen [college/B]

Besluiten op grond van de BRP-wetgeving

Verzoeken om inlichtingen en advisering aan Ministerie van Justitie over: naturalisatie en in ontvangst nemen optieverklaringen [B]

Behandelen van aanvragen tot afgifte van verklaringen omtrent het gedrag [B]

Besluiten op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Klantadviseur KCC

 

Het nemen van een besluit tot lijkbezorging van gemeentewege [B]

Ambtenaar burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Het besluiten tot verhaal van de kosten van lijkbezorging op de nalatenschap van de overledene en op de aangewezen verwanten, alsook het verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering daarvan

Besluiten tot afwijking van de termijn voor lijkbezorging [B]

Afgeven van laissez-passer document voor lijken [B]

Klantadviseur KCC en ambtenaar burgerlijke stand voor zover belast met de uitvoerende werk-zaamheden

 

Het verlenen van verlof tot opgraving en ontleding [B]