Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2020, 252966BeleidsregelsBeleidsregels bijzondere bijstand 2020

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maakt bekend dat het college op 15 september 2020 de Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 definitief heeft vastgesteld.

 

De beleidsregels bevatten richtlijnen voor de afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand. Deze zijn geactualiseerd en vertaald in beleidsregels.

Hiermee wordt zowel voor de beslissingsbevoegde consulenten als voor inwoners inzichtelijk gemaakt binnen welke kaders een aanvraag om bijzondere bijstand wordt beoordeeld.

In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht ten opzichte van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2017. Dit zijn:

  • Geen bijzondere bijstand voor medische kosten

  • Tegemoetkoming bij volledig betaald en verbruikt eigen risico

  • Opknapkosten

  • Kosten ontheffing inburgeringsplicht

 

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 zijn als bijlage opgenomen bij deze bekendmaking.

Van de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerp-beleidsregels is gebruik gemaakt door de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân. Deze zienswijze is verwerkt in de beleidsregels.

Het college heeft de beleidsregels verder ongewijzigd vastgesteld. Met de vaststelling worden de Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 ingetrokken.

 

De Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 liggen vanaf 1 oktober 2020 voor een ieder ter inzage. Indien u de beleidsregels wilt inzien of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer J. Otter van het team Ondersteuning Sociaal Domein, telefoon 14 0515.