Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet woonachtig is op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en –diensten.

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum publicatie

Iwańska, Magdalena

Donata

31-01-1973

Zaagmolenweg 14, 1715 GB Spanbroek

01-10-2020

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Opmeer. Let u erop dat u het bezwaar indient binnen zes weken na bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met het besluit.

Naar boven