Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2020, 250949Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit maatwerkvoorschriften

 

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend dat zij op verzoek maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben opgelegd voor:

 

Omschrijving : Het lozen van afvalwater op of in de bodem vanaf de wasplaats binnen de inrichting

Aanvrager : C.V. Homan-Monsma

Locatie : Westermeerweg 21 in Espel

Verzenddatum : 28 september 2020

 

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 in Emmeloord. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 0527 63 3911

 

Bezwaar

Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, Postbus 155 8300 AD Emmeloord

 

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-009398/D2020-201518