Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 250914Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 22 september 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 22 september 2020 de volgende besluiten genomen:

Uitvoeringsplan vve gemeente Oisterwijk 2020-2023 1ste wijziging

Het college heeft besloten het uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie te wijzigen in verband met de gemeentelijke herindeling.

 

Behandeling principeverzoeken uit Haaren

Het college heeft besloten om de behandeling van principeverzoeken uit Haaren eerder over te nemen, onder de voorwaarde dat hiervoor vanuit gemeente Haaren capaciteit beschikbaar wordt gesteld.

 

Beantwoording artikel 34-vragen en vaststellen raadsinformatiebrief aanpak openbare orde en veiligheid omgeving AZC

Het college heeft de raadsinformatiebrief over de aanpak van de openbare orde en veiligheid in de omgeving van het AZC vastgesteld en heeft daarmee de artikel 34-vragen in dit kader beantwoord.

 

Vaststellen subsidieregelingen 2021

Het college heeft besloten om voor het kalenderjaar 2021 de subsidieregelingen vast te stellen. De vast te stellen subsidieregelingen zijn inclusief een taakstellende bezuiniging op subsidies en inkoop en de invlechting van subsidies in verband met de gemeentelijke herindeling van het dorp Haaren.

 

Belastingverordeningen 2021

Het college heeft ingestemd met bijgevoegd raadsvoorstel 'Vaststellen belastingverordeningen 2021' en intrekking van de verordening hondenbelasting.

 

Begroting 2021

Het college heeft ingestemd met de begroting 2021 en legt deze op 29 oktober voor aan de raad.

 

Bezwaar vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren herziening 2020

Het college heeft ingestemd met de brief waarin de raad van de gemeente Haaren wordt verzocht om het bestemmingsplan Buitengebied herziening 2020 in de raadsvergadering van 24 september niet vast te stellen. Het college stelt de raad van de gemeente Oisterwijk hiervan op de hoogte met bijgevoegde raadsinformatiebrief.