Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2020, 250598Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen:

 

Vergunning: HZ_WABO 2020-0465

Voor: het bouwen van een beheerdersgebouw bij de nieuwe openbare fietsenstalling voor

de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Locatie: de Deel 26 te Emmeloord

Ontwerpbesluit: Verzonden op 28 september aan aanvrager

 

Het ontwerpbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 1 oktober 2020 bij het loket woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord. Maandag t/m donderdag (op afspraak) van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Zienswijzen

Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kan een ieder met ingang van 1 oktober 2020 voor een periode van zes weken kennis nemen van het ontwerpbesluit.