Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2020, 250575Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontwerpvergunning omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend, dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen:

 

Vergunning: HZ_WABO 2019-0077

Voor: het realiseren van het Zonnepark Waterloopbos (inclusief de daarbij behorende bouwwerken) op grond van de Wabo voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Locatie: Voorsterweg 38-TR te Marknesse

Ontwerpbesluit: Verzonden op 24 september aan aanvrager

Het ontwerpbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 1 oktober 2020 bij het loket woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord. Maandag t/m donderdag (op afspraak) van 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Zienswijzen

Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kan een ieder met ingang van 1 oktober 2020 voor een periode van zes weken kennis nemen van het ontwerpbesluit.

Deze ligt ter inzage op het gemeentehuis te Emmeloord bij het loket woonomgeving. Tijdens deze termijn kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan binnen de bovengenoemde periode een afspraak gemaakt worden met de mevrouw R. Gjaltema van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving, (0527) 63 33 90.