Verordening op de verblijfsrecreatie (eerste wijziging)

Nijverdal, 22 september 2020 Nr. 2020-009348

 

De raad van de gemeente Hellendoorn;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 maart 2020;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen:

 

de eerste wijziging van de Verordening op de verblijfsrecreatie

Artikel 1

Artikel 2, vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

Van het verbod in het derde lid kunnen Burgemeester en Wethouders in verband met een gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste tien dagen ontheffing verlenen aan groepen, organisaties en verenigingen.

Artikel 2

In de toelichting op artikel 2 wordt "zeven dagen" vervangen door "tien dagen".

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

 

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven