Gemeenteblad van Bergen op Zoom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomGemeenteblad 2020, 249770Overige overheidsinformatieAANSTELLINGS- EN MANDAATBESLUIT parkeercontroleur

 

 

[Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel C, van de Gemeentewet, ieder voor zoveel zijn bevoegdheid betreft;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de CAR-UWO;

BESLUITEN:

Mevrouw A. (Aleksandra) Swatkowska,, geboren op 26 mei 2000 te Bytom (Polen), ingehuurd door Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V. en belast met de volgende taken ‘belastingambtenaar parkeerbeheer’ per 14 september 2020;

 • 1.

  aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar voor het toezicht op de betaling van de parkeerbelasting in gemeente Bergen op Zoom.

 • 2.

  hem mandaat te verlenen om, op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel D, van de gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren.

 • 3.

  te belasten met de heffing en de invordering van gemeentelijke parkeerbelastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47,49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990,dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet;

 • 4.

  mandaat te verlenen om namens hem naheffingsaanslagen parkeerbelastingen vast te stellen. De gemandateerde kan de in dit besluit bedoelde bevoegdheden niet aan anderen opdragen.

 • 5.

  de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en de mandaten wordt van rechtswege beëindigen bij beëindiging van het arbeidscontract, de inhuur dan wel dienstverband bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom B.V.

 • 6.

  bekendmaking van dit besluit geschiedt middels publicatie in de Bergen op Zoomse Bode en treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.