Gemeenteblad van Bergen op Zoom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomGemeenteblad 2020, 249763Overige overheidsinformatieBekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

 

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving 

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen waarschijnlijk niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staan. Daarom is het college van B&W voornemens onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP:

T. Budinský (29-01-1981), C.M. Cornelissen (22-01-1957), A. Dahmani (19-12-2019), N. Dahmani (27-09-1986), E.Z. Gułajewska (15-05-1981), V.W. Li (25-09-2014), X. Ma (01-08-1981)

Belanghebbenden kunnen binnen drie weken na deze publicatie schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken op bovengenoemde voornemens tot ambtshalve uitschrijving. Als wij na drie weken geen zienswijzen hebben ontvangen, besluiten wij bovenstaande personen vanaf de datum van de publicatie van het voornemen ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit houdt in dat deze personen vanaf die datum niet langer staan ingeschreven in Nederland.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan grote persoonlijke en financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Als je op de hoogte bent van het huidige adres van één van bovengenoemde personen, verzoeken wij je om de medewerkers van team Publieksdiensten hiervan op de hoogte te stellen.

Voor het kenbaar maken van een zienswijze of voor meer informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten via telefoonnummer 14 0164 of e-mail: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.

Overige bekendmakingen brp

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om geen gevolg te geven aan de aangifte verhuizing van dhr. I. Özdemir, geb. 25-11-1971. Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na datum van deze publicatie (30-09-2020) bezwaar gemaakt worden.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om dhr. T. Karrouk, geb. 29-06-1974 ambtshalve uit te schrijven naar Marokko. Tegen dit voornemen kan binnen 3 weken na datum van deze publicatie (30-09-2020) een zienswijze kenbaar gemaakt worden.