Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake vaststellen Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht;

 

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de navolgende

“Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht"

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a.

Verordening:

 

de “Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht”;

b.

Voetgangerszone:

 

het in artikel 1 sub a van de Verordening omschreven gebied;

c.

Autoluw gebied;

 

het in artikel 1 sub b van de Verordening omschreven gebied;

d.

Knip:

 

een in artikel 1 sub c van de Verordening omschreven locatie;

e.

Bewoner;

 

Een natuurlijke persoon die woont in een zelfstandige woning op een adres in het Autoluw gebied of de Voetgangerszone en die ook op dat adres in de Basisadministratie Personen is ingeschreven. Als bewoner wordt tevens beschouwd een natuurlijke persoon die, onder overlegging van het eigendomsbewijs of van het schriftelijke huurcontract, als eigenaar of huurder van een woning minimaal drie aaneengesloten maanden op een adres in het Autoluw gebied of de Voetgangerszone verblijft;

f.

Bedrijf:

 

een door één of meer natuurlijke personen gevoerd, daadwerkelijk activiteiten kennend bedrijf of beroep, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of anderszins geregistreerd, waaronder in ieder geval wordt verstaan: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting, indien dit bedrijf of beroep is gevestigd op een adres in het Autoluw gebied of de Voetgangerszone;

g.

Waardetransporteurs:

 

een bedrijf dat waardetransporten uitvoert voor een in het Autoluw gebied of Voetgangerszone gevestigd bedrijf of voor in de openbare ruimte binnen het Autoluw gebied of Voetgangerszone geplaatste betaalapparatuur;

h.

Gemeentelijke diensten:

 

de aan de Gemeente Dordrecht verbonden ambtenaren die een publiekrechtelijke taak uitoefenen, de in de gemeente actieve reinigings- en afvalinzamelingsbedrijven en het in de gemeente actieve openbaar vervoerbedrijf;

i.

Zorgdiensten:

 

huisartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, thuiszorgmedewerkers en overige professionele zorgverlenende beroepen;

j.

Onderhoudsdiensten:

 

aannemingsbedrijven of bedrijven die herstel -, onderhouds – of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden uitvoeren;

k.

Taxibedrijf:

 

een bedrijf dat op afroepbasis personenvervoer verzorgt op een door de reiziger zelf gewenst tijdstip en traject;

l.

Vergunninghouderssector:

 

een in artikel 1 sub p van de Verordening omschreven gebied.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen ontheffingen

 • 1.

  De aanvraag voor een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties wordt digitaal ingediend.

 • 2.

  De aanvraag voor een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties wordt uiterlijk ingediend op de kalenderdag van eerste toegang tot het Autoluw gebied of de Voetgangerszone óf eerste passage van één van de Knip-locaties.

 • 3.

  Een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze werd verleend.

 • 4.

  Een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties geldt uitsluitend voor het gebied / de gebieden en/of (één van) de locaties waarvoor deze werd verleend.

 • 5.

  Op een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties wordt één kenteken geregistreerd, welk een toegangsrecht geeft tot het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone en/of een passagerecht voor (één van) de Knip-locaties.

 • 6.

  Een ontheffing voor het Autoluw gebied, de Voetgangerszone en/of (één van) de Knip-locaties wordt verleend voor een periode van minimaal 1 kalenderdag en maximaal 12 maanden.

 • 7.

  In het Autoluw gebied en de Voetgangerszone wordt stapvoets (maximaal 15 km/u) gereden, waarbij het verkeersgedrag te allen tijde aangepast dient te worden aan de voetgangers en fietsers.

 • 8.

  Een ontheffinghouder dient te allen tijde de kortste route van een toegang tot het Autoluw gebied of de Voetgangerszone naar zijn bestemming en van zijn bestemming naar een uitgang van het Autoluw gebied danwel de Voetgangerszone te gebruiken, tenzij bij de verlening van de ontheffing expliciet anders is vermeld of indien de kortste route niet beschikbaar is.

 

Artikel 3 Permanente ontheffing Autoluw gebied / Voetgangerszone

 • 1.

  Een permanente ontheffing geeft 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone, ongeacht welke ingang wordt gebruikt.

 • 2.

  Permanente ontheffingen voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone kunnen worden verleend aan Bewoners van of Bedrijven gevestigd in het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone.

 • 3.

  Een permanente ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone kan worden verleend in de zin van artikel 2 eerste lid sub b van de Verordening.

 • 4.

  Bij de aanvraag voor een permanente ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone overlegt de aanvrager een bewijsstuk van beschikking over een parkeerplaats op eigen terrein.

 • 5.

  Per parkeerplaats op eigen terrein wordt maximaal één permanente ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone verleend.

 • 6.

  Er wordt geen ontheffing verstrekt, indien de parkeerplaats op eigen terrein bereikbaar is via een buiten het Autoluw gebied of de Voetgangerszone gelegen ingang.

 • 7.

  Per Bedrijf worden maximaal twee permanente ontheffingen voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone verleend.

 • 8.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid, kan een permanente ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone worden verleend in de zin van artikel 2 eerste lid sub a of c van de Verordening, doch uitsluitend aan:

  • a.

   Bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart

  • b.

   Waardetransporteurs

  • c.

   Gemeentelijke diensten

  • d.

   Zorgdiensten, uitsluitend indien beschikking hebbend over een BIG-registratie

  • e.

   Onderhoudsdiensten

  • f.

   Taxibedrijven

  • g.

   Trouw- en rouwauto’s, uitsluitend gedurende 1 kalenderdag indien sprake is van een trouw- of rouwplechtigheid binnen het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone.

  • h.

   Indien een permanente ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone wordt verleend krachtens het voorgaande lid, is het zevende lid van dit artikel niet van toepassing.

Artikel 4 Bloktijden ontheffing Autoluw gebied / Voetgangerszone

 • 1.

  Een bloktijden ontheffing voor het Autoluw gebied geeft toegang tot het Autoluw gebied buiten de venstertijden als omschreven in artikel 3 van de Verordening, uitsluitend via de ingang Visstraat of Nieuwstraat.

 • 2.

  Een bloktijden ontheffing voor de Voetgangerszone geeft toegang tot de Voetgangerszone buiten de winkelopeningsuren, uitsluitend via de ingang Visstraat of Kolfstraat.

 • 3.

  Een bloktijden ontheffing voor het Autoluw gebied en/of de Voetgangerszone kan worden verleend in de zin van artikel 2 eerste lid sub a of c van de Verordening.

 

Artikel 5 Ontheffing marktkooplieden

 • 1.

  Een ontheffing marktkooplieden kan worden verleend in de zin van artikel 2 eerste lid sub a of c van de Verordening aan een marktkoopman die een marktstandplaats heeft op het Statenplein, indien dit naar oordeel van de marktmeester noodzakelijk is.

 • 2.

  Een ontheffing marktkooplieden geeft toegang tot de Voetgangerszone, uitsluitend via de ingang Kolfstraat of Nieuwstraat, op vrijdag vanaf 07.00 uur ten behoeve van de opbouw van de markt en vanaf 16.00 uur ten behoeve van de afbouw van de markt en op zaterdag na 07.00 uur ten behoeve van de opbouw van de markt en vanaf 17.00 uur ten behoeve van de afbouw van de markt.

 • 3.

  Aanvragen voor een ontheffing marktkooplieden worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er worden ontheffingen verleend tot een maximum van 36 marktvoertuigbewegingen per marktdag in de Nieuwstraat.

 

Artikel 6 Ontheffing Knip-locatie(s)

 • 1.

  Aan Bewoners woonachtig en Bedrijven gevestigd in Vergunninghouderssector A of het gedeelte van Vergunninghouderssector D ten noorden van de Spuihaven kan een ontheffing worden verleend voor het doorrijverbod op de Knip-locatie Vest of Grote Markt.

 • 2.

  Per adres kunnen maximaal twee ontheffingen Knip-locaties worden verstrekt.

 

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan van de bepalingen van deze verordening afwijken, voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, dan wel ter voorkoming van onbedoelde effecten.

 

Artikel 8 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden De “Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht”, zoals vastgesteld door het college op 4 november 2008, ingetrokken.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020.

 

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als " Nadere regels ontheffingen autovrij gebied Dordrecht”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan, P.H. Sleeking

Secretaris, loco-burgemeester

Naar boven