Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 248949Beschikkingen | afhandelingBosweg 35 in Zoutelande, verleende vergunning voor het tijdelijke gebruik van de woning als tweede woning.

Verzenddatum 16 september 2020

Kenmerk: 20U.03073

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Belanghebbenden kunnen vanaf 17 september 2020 gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college. Dit kan op de volgende manieren:

• Schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg

of

• Digitaal met DigiD via www.veere.nl/bezwaarmaken

In het bezwaarschrift staan in ieder geval de volgende gegevens: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Het bezwaar moet uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.