Gemeenteblad van Schiedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamGemeenteblad 2020, 248775Beschikkingen | aanvraag(Milieu-informatie) Wet bodembescherming; Besluit uniforme saneringen (Groenweegje onderdeel van het plangebied Brandersbuurt)

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend dat op 11 september 2020 een melding als bedoeld in de artikelen 28 en 39b van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen van Arnicon B.V.

Deze melding betreft het voornemen de bodem op de locatie Groenweegje onderdeel van het plangebied Brandersbuurt (postcode 3111 PA) te saneren volgens het Besluit uniforme sanering categorie Tijdelijk uitplaatsen (art. 1.2.c). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Schiedam, sectie A nummers 2207, 2221 en 2253 (allen gedeeltelijk). Bij de gemeente Schiedam is de locatie bekend onder Wbb-code AA060602083.

Indien de melding in overeenstemming is met het Besluit uniforme saneringen (BUS) kunnen de saneringswerkzaamheden binnen vijf weken na ontvangst van de melding aanvangen tenzij binnen een termijn van circa 4 weken na ontvangst van de melding schriftelijk is medegedeeld dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS. Indien de melding in overeenstemming is met het BUS moet de saneerder uiterlijk 12 maanden na ontvangst van de melding zijn aangevangen met de saneringswerkzaamheden.

Deze mededeling betreft geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het Besluit uniforme saneringen kent geen inspraak-, terinzageleggings-, zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedure naar aanleiding van de melding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving, telefoon 14 010.

Wbb-code: AA060602083