Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 248260Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, exploitatievergunning horeca Café Damen, Beekstraat 39 Zutphen

 

Status: verleend

Op 24 september 2020 is aan Café Damen een exploitatievergunning horeca voor bepaalde tijd verleend en een drank- en horecavergunning. De vergunning omvat tevens een ontheffing sluitingstijd.

 

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

 

Zutphen, 30 september 2020

De burgemeester van Zutphen