Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2020, 247857Beschikkingen | afhandelingCONCEPT - SANERINGSPROGRAMMA GELUIDSARM ASFALT SPORTLAAN TE DE LIER

Wet geluidhinder - concept-saneringsprogramma voor geluidsanering van 24 woningen vanwege de Sportlaan te De Lier.

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Westland bekend dat het voornemen bestaat om, in verband met de aanleg van geluidsarm asfalt op de Sportlaan te De Lier, een concept-saneringsprogramma vast stellen voor de geluidsanering van 24 woningen aan de Sportlaan. Deze woningen staan op een lijst met saneringswoningen die het toenmalige ministerie van VROM in 2000 heeft opgesteld. Het betreft woningen die worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai met een bouwjaar voor 1986.

Na de ter inzagelegging wordt dit saneringsprogramma ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het saneringsprogramma door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt deze bij besluit de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen vast.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 29 september 2020 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het concept-saneringsprogramma naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer (00592234), naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van het concept-saneringsprogramma en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Westland.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.