Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 24626Beschikkingen | afhandelingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5471 Loosbroek

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een openbare geldinzameling aan:

Stichting Goede Doelen Week Loosbroek van 2 t/m 6 juni 2020 in Loosbroek voor de volgende instellingen: Diabetes Fonds, Fonds Gehandicaptensport, HandicapNL, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS- Fonds, Epilepsiefonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Brandwondenstichting, Nierstichting en het Reumafonds.

Het besluit is verzonden op: 30 januari 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 30 januari 2020