Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 244107Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik van een gedeelte van het pand op het perceel Kathoek 15 te Avenhorn (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 21 september 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0427 voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van gebruik van een gedeelte van het pand op locatie Kathoek 15 te Avenhorn. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.