Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2020, 243388Beschikkingen | afhandelingGemeente Baarn besluit omgevingsvergunning, Stationsweg 18, diverse locaties binnen Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Stationsweg 18 te Baarn (3743 EN) het kappen van 86 gemeentelijke risicobomen op diverse locaties (21-09-2020)

Dit besluit ligt ter inzage. Voor meer informatie kunt u tevens terecht op www.baarn.nl/bomenkap2020)

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. 

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. U kunt digitaal bezwaar maken via de website (https://www.baarn.nl) onder Bestuur en organisatie/Bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. In spoedeisende zaken kunt u, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift voor de voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank). U kunt dit verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Baarn 21 september 2020