Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 241579Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kloosterhof (naast 22) Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Kloosterhof (naast 22) Nistelrode’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan behelst het opsplitsen van de percelen aan Kloosterhof 22 en Loosbroekseweg 3 en het realiseren van een levensloopgeschikte woning.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 24 september 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721. WPKloosterhof22A-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 23 september 2020