Gemeente Haarlem - Aanwijzingsbesluit wijziging ondergrondse restafvalcontainer (locatie Teslastraat)

Besluit

Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, hiertoe

bevoegd ingevolge het geldende Mandateringsbesluit, besluit namens burgemeester en wethouders krachtens artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019:

 

  • I.

    ten behoeve van de op de bijlage (locatiekaart) genoemde percelen de ondergrondse restafvalcontainers aan te wijzen als inzamelvoorziening bestemd voor het aanbieden van huishoudelijk restafval;

  • II.

    de containerlocaties en de inzamelvoorzieningen zoals aangegeven op de bijgevoegde locatiekaart, vast te stellen.

Toelichting

Op grond van artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening 2019 wijst het college van burgemeester en wethouders delen van de gemeente aan waar de ondergrondse afvalcontainers zijn aangewezen als inzamelvoorziening voor een groep gebruikers van woningen. In verband met handhaving is het van belang vast te leggen welke huishoudens op een ondergrondse restafvalcontainer worden aangesloten. Tevens wordt de locatie en het type inzamelvoorziening van de container vastgelegd.

Achtergrond

Eind 2004 is besloten in Haarlem over te gaan tot een stadsbrede invoering van ondergrondse afvalinzameling (SB/BOR/2005/676 en SB/REI/2004/657). Tevens heeft het college in augustus 2009 de nota “Vernieuwde inzameling binnenstad” vastgesteld (WZ/OGV/2009/57325). Met de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen” zijn in 2018 richtlijnen voor alle typen containers vastgesteld die in de openbare ruimte worden geplaatst, alsmede voor containers die wijzigen met betrekking tot de te deponeren afvalstof. Met dit besluit is het duidelijk op welke locatie een inzamelmiddel wordt geplaatst en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Het aanwijzingsbesluit Houtvaartkwartier geldt na inwerkingtreding van dit besluit niet langer meer voor locatie N01.

Communicatie

Het besluit wordt persoonlijk toegezonden aan de betreffende bewoners. Huishoudens die op dezelfde bestaande container aangesloten zijn ontvangen een brief waarin staat op welke container zij voortaan zijn aangewezen. Na plaatsing van de container(s) ontvangen bewoners een brief met handleiding en toegangspas. Zij dienen hun huishoudelijk restafval te storten in de aangewezen ondergrondse containers. De locatiekaart is bijgevoegd bij dit besluit.

 

Tegen dit aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

 

Mevrouw E. Knaape van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving is op telefoonnummer 023 5113703 bereikbaar voor vragen over de inhoud van dit aanwijzingsbesluit. Vragen of opmerkingen mailen kan ook naar: eknaape@haarlem.nl

Burgemeester en wethouders,

namens hen,

mevrouw mr. H.H.T. de Boer,

afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

Publicatie, bezwaar en voorlopige voorziening

Dit aanwijzingsbesluit wordt door ons in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing bezwaar instellen. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van ‘bezwaar’ in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De inwerkingtreding van dit besluit kan niet worden uitgesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan, in geval van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Bijlage 1 Locatiekaart

 

Naar boven