Gemeenteblad van Leiden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenGemeenteblad 2020, 238710Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent gebieden waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik lachgas 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 

gelet op artikel 2:48a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020;

 

overwegende dat voornoemde bepaling het college de bevoegdheid geeft om gebieden aan te wijzen waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken;

 

overwegende dat het doel van die aanwijzing is dat effectief kan worden opgetreden tegen verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat of anderszins veroorzaakte hinder door oneigenlijk gebruik van lachgas;

 

 

besluit

 

gebieden aan te wijzen waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik lachgas 2020)

Artikel 1. Aanwijzing gebied

Op grond van artikel 2:48a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020 het gebied dat is gelegen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater, zoals aangegeven op de bij dat besluit als bijlage 1 behorende kaart, wordt aangewezen als gebied waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking op www.overheid.nl.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod gebruik lachgas 2020.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 september 2020,

de gemeentesecretaris,

mw. drs. P.M. van Vliet

de burgemeester,

dhr. drs. H.J.J. Lenferink

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in dit bezwaarschrift uw naam en adres, de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met

het besluit en uw handtekening.

 

Ook kunnen belanghebbenden, als er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302,

2500 EH Den Haag. Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

Bijlage 1: Kaart behorend bij het Besluit tot aanwijzing van gebieden waar het verboden is distikstofoxide (lachgas) te gebruiken (Aanwijzingsbesluit verbod gebruik lachgas 2020)