Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Van Goudoeverstraat Geleen

 

Registratienummer 2020/

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten:

Het op 16 juli 2020 genomen verkeersbesluit in te trekken en de onderstaande voorgenomen verkeersmaatregel bekend te maken zodat belanghebbenden zienswijzen in kunnen dienen:

  • 1.

    Plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E06) met daaronder het kenteken op een onderbord (OB309).

Zoals aangegeven op de foto’s in de aparte bijlage. Wanneer u dit besluit digitaal raadpleegt, treft u de bijlage aan door op de linkerkant van deze pagina onder het kopje ‘Externe bijlagen’ op de blauw gekleurde tekst te klikken.

 

2. Overwegingen

Op grond van artikel 3 van de “Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” komt de aanvrager in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

De Van Goudoeverstraat is een éénrichtingstraat waar aan één zijde geparkeerd mag worden. De gehandicaptenparkeerplaats kan niet gesitueerd worden vóór de woning van de aanvrager. In het op 16 juli 2020 genomen besluit lag de gehandicaptenparkeerplaats volledig voor de woning met huisnummer 57. Tegen dit besluit werden twee bezwaren ingediend.

De in te stellen individuele gehandicaptenparkeerplaats gaat ten koste van één door eenieder te gebruiken parkeerplaats. Hierbij moet echter bedacht moet worden dat het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats niet leidt tot vermindering van de totale parkeercapaciteit van de straat. De auto van de aanvrager staat er op dit moment immers ook al.

Het is gezien de medische situatie van de aanvrager en de geldende beleidsregels niet onredelijk om de parkeerplaats toe te wijzen.

In dit voornemenbesluit wordt voorgesteld de gehandicaptenparkeerplaats in lengte terug te brengen tot 5,5 meter en deze midden voor het paadje tussen de huisnummers 57 en 59 te situeren. Op deze manier komt de plaats vóór het paadje en voor delen van twee woningen te liggen. De flespaal met het bord komt eveneens voor het paadje en wel zo kort mogelijk bij de trottoirband, waarbij rekening gehouden moet worden met de ruimte die nodig is voor het openen van het passagiersportier. Het paadje blijft bruikbaar voor voetgangers, eventueel met fiets aan de hand of met een afvalcontainer.

 

3. Wettelijke grondslag

Verkeersbesluiten worden genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer artikel 12.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht om deze individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Van Goudoeverstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

 

4. Advies

De Ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 14-07-2020 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregel.

 

5. Ondertekening

Sittard-Geleen, 14-09-2020

Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Teammanager Beheer en ontwerp

 

 

 

 

Plv. Ing. J.T.A.M. Malik

6. Inzage en zienswijzen

Na besluitvorming wordt dit Voornemen Verkeersbesluit gepubliceerd als digitaal Gemeenteblad. Er wordt een mail verzonden aan de abonnees van overheid.nl met bericht van publicatie en koppeling naar het digitale Gemeenblad.

De aanvrager en de bezwaarmakers ontvangen het Voornemen Verkeersbesluit persoonlijk.

Het voornemenverkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Van donderdag 17-09-2020 tot en met woensdag 30-09-2020. Over dit voornemenverkeersbesluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode ook een zienswijze geven. Deze kan naar: College van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD.

 

Naar boven