Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0424, Minerva 17, 6121NP Born

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben vastgesteld dat voor de aangevraagde activiteit geen omgevingsvergunning is vereist.

 

Omschrijving activiteit(en): Container nodig voor tuinafval

Locatie: Minerva 17, 6121NP Born

Dossiernummer: Om20.0424

Verzenddatum besluit: 9 september 2020

 

Wanneer de aangevraagde activiteit bouwen valt onder vergunning vrij bouwen staat in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Deze aanvraag is hieraan getoetst en past binnen de regels van het vergunningvrij bouwen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Ten slotte bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift digitaal in te dienen via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

 

Voor meer informatie of het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

Naar boven