Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0117, Kummenaedestraat ong., 6165BX Geleen

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning vanwege onvolledigheid niet verder in behandeling te nemen.

 

Omschrijving activiteit(en): plaatsen van een monument Pinkpop Geleen

Locatie: Kummenaedestraat ong., 6165BX Geleen

Verzenddatum besluit: 8 september 2020

Dossiernummer: Om20.0117

 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. U verzendt dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke

beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.

 

 

Naar boven