Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2020, 234668Beschikkingen | afhandeling[Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Rioolseweg 4]

[Kennisgeving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 10 september 2020 een beslissing hebben genomen op een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling voor het wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij aan de Riololseweg 4 te Etten-Leur.

M.e.r.-beoordeling

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 32.3 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is deze voorgenomen activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat de gemeente Etten-Leur, voordat de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen kan worden, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria.

Beslissing

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

Stukken inzien

De besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 17 september 2020, gedurende 6 weken, ter inzage bij de gemeente Etten-Leur tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, telefoonnummer 013-2060100.

Reageren op besluit m.e.r.-beoordeling

OP grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling aangemerkt als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aan deze procedure is het zaaknummer 20051156 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te vermelden.Vul hier de tekst in]