Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2020, 234423Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, Oeverloos Festival van 18 tot en met 20 september 2020 op verschillende locaties in Zutphen

 

Status: verleend

Op 9 september 2020 is een evenementenvergunning verleend Oeverloos Festival van 18 tot en met 20 september 2020 op verschillende locaties in Zutphen.

De vergunning geldt voor het organiseren van voorstellingen, het laten horen van versterkte muziek/geluid, het schenken van zwak alcoholhoudende dranken en het plaatsen van objecten.

Verkeersbesluit

Vanwege de veiligheid op de weg moet u de volgende verkeersmaatregelen nemen:

op 18 september 2020 van 19.45 uur tot 21.15 uur:

het afsluiten van de Reesinkhof en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen;

op 19 en 20 september 2020 van 13.00 uur tot 14.00 uur respectievelijk van 15.15 uur tot 16.15 uur:

het afsluiten van de Reesinkhof en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen.

De grondslag voor deze verkeersmaatregel is artikel 18, lid 1, sub d, en artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 16 september 2020

De burgemeester van Zutphen