Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 233597Beschikkingen | afhandelingVertrokken naar onbekende bestemming

 

Bekendmaking: Van een beslissing tot ambtshalve opneming van gegevens op grond van Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen. Uit onderzoek van het Team Basisregistratie is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat de personen daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Datum Publicatie: 1 0 september 2020

 

Naam: Centea Pinkster

Voornamen: Roy Dylan

Geboortedatum: 01 - 0 1 - 2000

__________________________________________________

Naam: Gerrits

Voornaam: Lars

Geboorte datum: 25 - 04 - 19 93

________________________________________________

Naam: Dzjind

Voornamen: G e rel

Geboortedatum: 08 -0 3 - 19 63

__________________________________________________

Naam: Marcos

Voornamen: Sherville M arc o

Geboortedatum: 25 -0 9 - 19 95

__________________________________________________

Naam: Mielnicki

Voornamen: Karol Rafal

Geboortedatum: 19-05-1996

 

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, postbus 75, 9600 AB Hoogezand.