Gemeente Middelburg – Beleidsregels inhoudende nadere regels voor het vergunningvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken en plantenpotten in de gemeente Middelburg

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende dat de gemeenteraad van Middelburg in zijn vergadering van 13 en 14 november 2019 motie 19-147 heeft aangenomen, inhoudende dat ons college verzocht wordt beleidskaders voor geveltuintjes op te stellen die de burgers de mogelijkheid bieden een klein geveltuintje in te richten voor hun woning op de openbare weg;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

 

B E S L U I T E N

 

vast te stellen de Beleidsregels inhoudende nadere regels voor het vergunningvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken en plantenpotten in de gemeente Middelburg.

 

Artikel 1 Aanwijzing vergunningvrije categorieën

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit besluit is het toegestaan zonder vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken voor geveltuinen, plantenbakken en plantenpotten.

 

Artikel 2 Aanwijzing situaties waar geveltuinen niet zijn toegestaan

De aanwijzing in artikel 1 voor vergunningvrij aanleggen van geveltuinen geldt niet:

 • a.

  voor de volgende straten en straatgedeelten:

  • -

   Gravenstraat (tussen Markt en Zusterstraat);

  • -

   Herenstraat (tussen Lange Delft en de poort tussen Herenstraat 6b en 8);

  • -

   Koorkerkstraat (tussen Lange Delft en Nieuwe Wal);

  • -

   Korte Delft;

  • -

   Korte Geere;

  • -

   Lange Delft;

  • -

   Lange Geere;

  • -

   Lange Noordstraat (tussen Markt en Bachtensteene);

  • -

   Langeviele;

  • -

   Nieuwe Burg;

  • -

   Segeersstraat;

  • -

   Sint Janstraat (tussen Lange Delft en Zusterstraat);

  • -

   Vlasmarkt;

 • b.

  in het openbaar groen;

 • c.

  als voor de woning geen gewoon trottoir, maar een verharding van natuursteen aanwezig is;

 • d.

  als de locatie voor de geveltuin een (historisch) trottoir met Rijksbescherming betreft;

 • e.

  als er minder dan 1,20 meter loopruimte over blijft;

 • f.

  als er minder dan 2,00 meter wordt vrijgehouden tot objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en andere nutsvoorzieningen, fietsparkeervoorzieningen, lichtmasten, verkeersvoorzieningen, afvalvoorzieningen en ieder straatmeubilair.

 

Artikel 3 Spelregels en richtlijnen geveltuinen

Voor alle niet genoemde situaties uit artikel 2 gelden de volgende regels:

 • a.

  De geveltuin blijft openbare ruimte.

 • b.

  De initiatiefnemer is de persoon die de geveltuin aanvraagt en onderhoudt en is het aanspreekpunt voor de gemeente. In geval van een collectief is er één contactpersoon en moeten ook alle andere deelnemers het formulier ondertekenen.

 • c.

  De huiseigenaar/huurder moet akkoord zijn met de aanleg van de geveltuin.

 • d.

  Een geveltuin mag alleen door de gemeente aangelegd of verwijderd worden.

 • e.

  De aanleg van een geveltuin, het verwijderen van de tegels, het aanbrengen van tuinaarde en het aanleggen van de banden, wordt door de gemeente gratis uitgevoerd.

 • f.

  Er worden jaarlijks maximaal 25 geveltuinen door de gemeente aangelegd. Als het maximumaantal geveltuinen is bereikt worden aanvragen die daarna komen op de wachtlijst voor het volgende jaar geplaatst.

 • g.

  Het tuintje is maximaal de lengte van de gevel en maximaal 0,30 meter breed (diep).

 • h.

  De initiatiefnemer zorgt zelf voor de beplanting, het onderhoud en beheer van de geveltuin, en het verwijderen van zwerfvuil. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

 • i.

  De planten mogen geen overlast of veiligheidsrisico’s veroorzaken voor voorbijgangers en/of buren.

 • j.

  Bomen en zware heesters zijn niet toegestaan. Dit omdat de kans bestaat op schade aan het straatwerk, de fundering van woningen en de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen. Spontane zaailingen moeten verwijderd worden.

 • k.

  Bij het gebruik van klimplanten en verticaal groen moet de betrokken eigenaar van de gevel toestemming geven.

 • l.

  De beplanting mag geen schade, overlast of ziektes veroorzaken. Gebruik geen planten met doornen of stekels. Snoei overhangende beplanting tijdig.

 • m.

  De initiatiefnemer mag geen afrastering rond de geveltuin plaatsen.

 • n.

  Openbare verlichting met bijbehorende kastjes en draden, maar ook straatnaambordjes moeten zichtbaar blijven.

 • o.

  Als de gemeente of nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten aan kabels en leidingen onder de geveltuin, doen zij dit in overleg met de initiatiefnemer. Zij dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of tijdelijke verwijdering van planten.

 • p.

  Als de initiatiefnemer gaat verhuizen, hebben de volgende bewoners de mogelijkheid de geveltuin en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid over te nemen. Als die bewoners dit niet willen overnemen, vraagt de initiatiefnemer de gemeente om de geveltuin te verwijderen.

 • q.

  De initiatiefnemer ondertekent het formulier en verklaart zich daarmee akkoord met de regels voor geveltuinen.

 • r.

  Als de initiatiefnemer de geveltuin niet meer wil, dan moet dit gemeld worden bij de gemeente via telefoon: 14-0118. De gemeente verwijdert de geveltuin, en brengt de straat weer in de oude staat terug.

 

Artikel 4 Spelregels en richtlijnen plantenbakken en plantenpotten

 • a.

  Plantenbakken mogen alleen zodanig worden geplaatst dat:

  • -

   de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven altijd wordt vrijgehouden;

  • -

   de strook met de bakken maximaal de lengte van de gevel heeft;

  • -

   er, inclusief begroeiing, altijd een vrije doorloopruimte van 1,20 meter overblijft (en 1,00 meter op steigers die uitsluitend als toegang voor woonboten functioneren) en er altijd een afstand van tenminste 2,0 meter wordt vrijgehouden tot objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en andere nutsvoorzieningen, fietsparkeervoorzieningen, lichtmasten, verkeersvoorzieningen, afvalvoorzieningen en straatmeubilair;

  • -

   er geen hinder voor afwatering ontstaat.

 • b.

  Een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de gevel geplaatst, in ieder geval binnen 1,00 meter.

 • c.

  Een plantenbak mag niet worden geplaatst op de rijweg, op een fietspad, op een geleidestrook voor slechtzienden, op een parkeervak, in een doorgang, op een gording, of in een groenvoorziening.

 • d.

  Een plantenbak mag niet voor een souterrain of een woning of onderneming op de begane grond staan zonder toestemming van de gebruiker daarvan.

 • e.

  Een plantenbak of gevelbank moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden bevestigd aan de gevel of aan andere objecten.

 • f.

  Plantenbakken moeten zich in deugdelijke staat bevinden, en mogen geen scherpe of uitstekende onderdelen bevatten.

 • g

  De maximale afmetingen (breedte, inclusief begroeiing x diepte, inclusief begroeiing x hoogte) van een plantenbak zijn 0,75 x 0,75 x 1,20 meter.

 • h.

  Een plantenbak mag geen reclame bevatten.

 • i.

  De initiatiefnemer zorgt er voor eigen rekening voor dat de plantenbak onmiddellijk wordt verwijderd of verplaatst:

  • -

   op last van de politie, de brandweer of medewerkers van de gemeente;

  • -

   als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte of voor werkzaamheden aan of langs de gevel.

 • j.

  De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud van de plantenbak en de inhoud van de plantenbak.

 • k.

  De initiatiefnemer zorgt voor het schoonhouden van de plantenbak en voor het schoonhouden van de direct omringende openbare ruimte. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

 • l.

  Als het plaatsen van plantenbakken leidt tot straatverontreiniging en er niet wordt voldaan aan de aanzegging van of namens het dagelijks bestuur om deze op te ruimen, dan worden schoonmaak- en opruimwerkzaamheden door de gemeente maar voor rekening van de initiatiefnemer uitgevoerd.

 • m.

  De gemeente kan de plantenbak op kosten van de initiatiefnemer weghalen als deze niet wordt onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan of gevaar ontstaat voor de omgeving.

 • n.

  Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de plantenbak wordt door de gemeente maar voor rekening van de initiatiefnemer hersteld.

 • o.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van plantenbakken.

 • p.

  Om eventueel vandalisme en het meenemen van plantenpotten tegen te gaan, kan de initiatiefnemer plantenbakken onderin wat verzwaren met stenen.

 • q.

  De initiatiefnemer ondertekent het formulier en verklaart zich daarmee akkoord met de regels voor plantenbakken.

 

Artikel 5 Overgangsbepaling

Bestaande voorzieningen die aan deze nadere regels voldoen mogen blijven bestaan. Als bestaande voorzieningen niet aan de nadere regelen voldoen krijgt de huurder/gebruiker van het pand een schriftelijk verzoek om binnen acht weken alsnog aan de nadere regels te voldoen. Als binnen die termijn niet wordt voldaan aan de nadere regels, verwijdert de gemeente de voorziening voor rekening van de huurder/gebruiker van het pand.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels vergunningvrij aanleggen van geveltuinen, plantenbakken en plantenpotten in de gemeente Middelburg.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders, in hun vergadering van 16 juni 2020,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergman

Naar boven