Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 232529Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels plaatsing laadpalen en andere infrastructuur voor elektrische motorvoertuigen op openbare plaatsen

 

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van [datum] ;

 

overwegende dat,

 

-in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening regels zijn opgenomen met betrekking tot het verbod tot het plaatsen van voorwerpen op een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan;

 

-het verbod niet geldt voor de categorieën voorwerpen die door het college zijn aangewezen op grond van artikel 2:10, lid 3, sub f, mits wordt voldaan aan de nader te stellen regels;

 

-het op grond van artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening mogelijk is om nadere regels te stellen omtrent het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats.

 

-het college van burgemeester en wethouders wil bevorderen dat er voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Moerdijk voorhanden zijn, omdat er behoefte is aan infrastructuur om elektrische auto’s op te kunnen laden;

 

-het wenselijk is dat laadpalen worden aangewezen als categorie waarvoor het verbod van artikel 2:10 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels;

 

b e s l u i t

vast te stellen de volgende nadere regel:

 

Nadere regels plaatsing laadpalen en andere infrastructuur voor elektrische motorvoertuigen op openbare plaatsen van de gemeente Moerdijk

Artikel 1 Aanwijzingsbesluit

Het college wijst op grond van artikel 2:10 lid 3 sub f de volgende categorieën van voorwerpen aan, waarvoor het verbod van artikel 2:10 lid 1 niet geldt, mits wordt voldaan aan de door het college te stellen nadere regels:

-laadpalen en andere infrastructuur voor elektrische motorvoertuigen.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen

 

 • a.

  Elektrische motorvoertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker om op te laden, uitgezonderd fietsen en snor-/bromfietsen;

 

 • b.

  Oplaadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

 • c.

  Oplaadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische motorvoertuigen;

 

 • d.

  Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 3 Criteria plaatsen laadpaal en andere oplaadinfrastructuur

 

1.Het is toegestaan een laadpaal en andere oplaadinfrastructuur te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

 • a.

  Aan de bepalingen uit het vigerende ‘BELEIDSREGELS OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN GEMEENTE MOERDIJK’ is voldaan;

 • b.

  Er een (standaard) eenmalige overeenkomst is getekend tussen de aanbieder en de gemeente Moerdijk;

 • c.

  De oplaadpaal en oplaadinfrastructuur mag pas worden geplaatst nadat een verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen onherroepelijk is geworden.

 •  

2.Een laadpaal en andere oplaadinfrastructuur mag/mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 

3.Bij een laadpunt op eigen terrein is het niet toegestaan de laadkabel over de openbare weg (trottoir, parkeerplaats, fietspad, weg) naar het elektrisch motorvoertuig te leggen.

Artikel 4 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens een bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste laadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zonder dat de beheerder aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 5 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van het plaatsen van de laadpaal en andere oplaadinfrastructuur zal door de gemeente voor rekening van de beheerder worden hersteld. Overige aansprakelijkheid bij schade door nalatigheid van een partij wordt overeengekomen middels de ondertekende (standaard) overeenkomst.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk op <datum>,

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs