Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 232142Beschikkingen | afhandelingArie Bosscherstraat 32 Sappemeer, Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2020-00004952

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te hebben verleend, en te hebben verzonden aan de aanvrager:

 

- Arie Bosscherstraat 32, 9611 EN te Sappemeer, een aanvraag brandveilig gebruik voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en voor de aanwezigheid van meer dan 50 personen in een pand. 8 september 2020

 

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 17 september 2020 tot en met 28 oktober 2020 ter inzage bij:

- Het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand

 

 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt 6 weken na aanvang van deze publicatie in werking, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerkers van de gemeente Midden-Groningen via het algemene telefoonnummer.