Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 232082BeleidsregelsReglement burgerlijke stand Stede Broec 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec,

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand, artikel 108 juncto 147 en artikel 156 Gemeentewet,

 

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden;

besluiten vast te stellen:

 

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de trouwlocaties die voor één dag kunnen worden aangewezen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555);

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, (Stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken, of van een andere gemeente, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (art.16, tweede en derde lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (art. 16, tweede en derde lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit of bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen;

 • f.

  kosteloze huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie: een huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie overeenkomstig artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb. 72), waarbij geen bijzonder ceremonieel of toespraak wordt gehouden;

 • g.

  woonplaats: als ingezetene van Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Artikel 2 Aanwijzing ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een bij het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen door het college. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar werkzaam is bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen:

  • a)

   Een ambtenaar, voor de periode dat de ambtenaar in dienst is van de SED-organisatie;

  • b)

   De leden van het bestuur van de gemeente, voor de periode dat zij aaneengesloten deel uitmaken van dit bestuur;

  • c)

   Een persoon, voor de periode dat hij in dienst is van de gemeente Stede Broec. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand eindigt.

 • 3.

  De door het college aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt alle wettige huwelijken en partnerschapsregistraties en maakt daarbij geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

 • 4.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de totstandkoming van één enkele ceremonie in de gemeente Stede Broec worden aangewezen: (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere gemeente zijn aangewezen en waarvan de aanwijzing en beëdiging nog niet is verlopen. De aanwijzing/beëdiging moet blijken uit een verklaring van de gemeente.

 • 5.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand, werkzaam bij de afdeling Publiekszaken voltrekt de kosteloze huwelijken/partnerschappen.

 • 6.

  Benoemingen die hebben plaatsgevonden vóór de totstandkoming van dit reglement worden beschouwd als een aanwijzing als bedoeld in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis en de aangewezen locaties.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Als “huis der gemeente” waar verbintenissen kunnen worden voltrokken, geldt elke locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stede Broec.

Artikel 3a Voorwaarden éénmalige locatie

 • 1.

  Als locatie waar verbintenissen kunnen worden voltrokken, geldt, naast de in de gemeente vaste aangewezen locaties, iedere andere locatie binnen de gemeentegrens die geschikt is of geschikt te maken is voor zolang de daadwerkelijke verbintenis daar plaatsvindt, onder voorwaarden dat:

  • a.

   de locatie de toets van openbare orde en veiligheid en goede zeden moet kunnen doorstaan;

  • b.

   vanwege de zorg voor het voorkomen van overschrijding van de gemeentegrens, de locatie zich bevindt op vaste grond (kadastraal bekend is), danwel op een aan de wal gemeerd schip;

  • c.

   de eigenaar dan wel beheerder van de locatie schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • d.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de overige aanwezigen is gewaarborgd;

  • e.

   de burgerlijke voltrekking is gescheiden van de religieuze inzegening. Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als de religieuze inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aansluitend plaatsvinden. Wel in de volgorde, eerst het burgerlijk huwelijk en daarna de religieuze inzegening. Het voltrekken van het burgerlijk huwelijk en de religieuze inzegening kunnen nooit door dezelfde persoon uitgevoerd worden;

  • f.

   de verbintenis ongehinderd en ongestoord kan plaatsvinden;

  • g.

   de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie gewaarborgd zijn;

  • h.

   de locatie waar de verbintenis gaat plaatsvinden beschikt over een gebruiksvergunning, tenzij redelijkerwijs, gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de verbintenis plaatsvindt, dit niet kan worden verlangd. Bedoelde vergunning is in ieder geval niet van toepassing indien de verbintenis wordt gesloten in een particulier woonhuis;

  • i.

   de aanvrager verantwoordelijk is voor de inrichting van de gewenste locatie, conform de aan deze locatie te stellen eisen, zoals onder andere de aanwezigheid van een tafel, een stoel en een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • j.

   de eigenaar/beheerder van de locatie de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand op diens verzoek ondersteuning biedt;

  • k.

   tijdens de plechtigheid in de open lucht een gebouw als uitwijklocatie beschikbaar is;

  • l.

   de gemeente de agenda beheert van de huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsregistraties en de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijst;

  • m.

   de gemeente geen bode beschikbaar stelt voor de ceremonie;

  • n.

   de kosten voor het gebruik van de locatie rechtstreeks door de betreffende beheerder/eigenaar aan het paar in rekening worden gebracht, bovenop de leges die door de gemeente in rekening worden gebracht.

 • 2.

  Wordt aan één van de in dit reglement gestelde voorwaarden niet voldaan, dan kan dat de reden zijn om niet tot het voltrekken van de verbintenis over te gaan.

 • 3.

  In geval van schade of eventueel andere kosten, voortvloeiend uit het sluiten van een verbintenis op de uitgekozen locatie, is de aanvrager aansprakelijk.

 • 4.

  Verbintenissen op een éénmalige locatie dienen uiterlijk zes weken voor de datum van de voltrekking/registratie schriftelijk te worden aangevraagd.

Artikel 4 Leiding van de dienst

Het afdelingshoofd Publiekszaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend voor huwelijksvoltrekkingen, het registreren van partnerschappen en het omzetten van geregistreerd partnerschappen:

  • op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot en met 16.00 uur; op zon- en feestdagen, buiten de genoemde tijden en algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in overleg;

  • op dinsdag om 9.30 uur en om 10.00 uur voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen, partnerschapsregistraties en het omzetten van geregistreerde partnerschappen in het gemeentehuis;

  • voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag gedurende de reguliere openingstijden van de gemeente.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 6 Vergoeding (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De vergoeding aan de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de zin van artikel 2, lid 2 onder a. en c. van dit reglement vindt plaats op basis van een arbeidsrechtelijke overeenkomst.

 • 2.

  (Buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, in de zin van artikel 2, lid 1, lid 2, onder b. en lid 4 van dit reglement hebben geen recht op een vergoeding van de gemeente Stede Broec.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als reglement burgerlijke stand Stede Broec 2020.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2020.

 • 3.

  Het reglement van 25 juli 2017 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 11 augustus 2020

De secretaris,

A. Huisman

de burgemeester,

R.A.P. Wortelboer