Subsidieregeling Global Goals Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in de vergadering van 01 september 2020 heeft besloten tot het vaststellen van de Subsidieregeling Global Goals Eindhoven:

 

Subsidieregeling Global Goals Eindhoven

 

Gelet op artikel 2, derde lid, 3, 5, 6, vierde lid, 7, 8, 9 van de ASV Eindhoven;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. De definities, genoemd in artikel 1 van de ASV Eindhoven, zijn op deze subsidieregeling van overeenkomstige toepassing.

2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Project: een initiatief dat voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 lid 1 van deze subsidieregeling.

 • b.

  Programma: een initiatief dat voldoet aan de criteria zoals genoemd in artikel 4 lid 2 van deze subsidieregeling

 • c.

  Global Goals: 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde naties. Ook wel Sustainable Development Goals of SDG’s genaamd. De doelen zijn:

 • 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede;

 • 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw;

 • 3. Gezondheidszorg voor iedereen;

 • 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen;

 • 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes;

 • 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen;

 • 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen;

 • 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen;

 • 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie;

 • 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen;

 • 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam;

 • 12. Duurzame consumptie en productie;

 • 13. Aanpak klimaatverandering;

 • 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën;

 • 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit;

 • 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen;

 • 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

 

Artikel 2 Doel

Het college stelt subsidie beschikbaar voor het realiseren van:

 • a.

  activiteiten die de bewustwording rondom de Global Goals onder inwoners van Eindhoven vergroten en inwoners van Eindhoven activeren om bij te dragen aan de realisatie van de Global Goals; of

 • b.

  het creëren van en in stand houden van netwerk(en), lokaal en internationaal, van burgers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en/of bedrijven die bijdragen aan (een van) de 17 Global Goals.

 

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking rechtspersonen en natuurlijke personen.

 

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

1. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor kleinschalige activiteiten, projecten, die de doelstellingen realiseren zoals beschreven in artikel 2.

2. Een jaarlijkse subsidie wordt verleend voor activiteiten, programma’s, van minimaal een jaar die de doelstellingen realiseren zoals beschreven in artikel 2.

 

Artikel 5 Subsidievereisten

1. Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  Inhoudelijk sluiten de activiteiten aan bij een of meer van de 17 Global Goals. Het verband wordt in het projectplan omschreven; en

 • b.

  de activiteit draagt bij aan een aantoonbare behoefte of vraag van de inwoners van Eindhoven of een anderzijds aantoonbare behoefte in relatie tot de Global Goals; en

 • c.

  De activiteiten zijn gevarieerd maar passen bij de belevingswereld van de groep waarop de activiteit zich richt; en

 • d.

  De activiteiten hebben een duidelijk gedefinieerd en zo groot mogelijk bereik van minimaal 50 inwoners van Eindhoven; en

 • e.

  Aanvragen met een onevenredige verhouding tussen totale kosten en geoffreerde resultaten, worden afgewezen; en

 • f.

  Voor aanvragen zoals beschreven in artikel 4 lid 2 toont aanvrager aan dat cofinanciering beschikbaar is ter hoogte van minimaal 25% van het bedrag van de totale subsidieaanvraag; en

 • g.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden beschreven in een projectplan met daarin onder andere een beschrijving van de activiteiten, een communicatieplan (communicatiemiddelen en bereik) en een begroting. In het projectplan moet specifiek, realistisch en meetbaar worden aangetoond op welke wijze aan de hier beschreven beoordelingscriteria wordt voldaan. Persoonlijke indrukken voldoen niet als beoordelingscriterium, er dient een objectieve meting te worden gedaan ten aanzien van de toename van bewustwording dan wel bijdrage aan de Global Goals.

2. Een aanvraag voor subsidie voor een project wordt geweigerd als in hetzelfde kalenderjaar al tweemaal subsidie is verstrekt aan een project.

 

Artikel 6 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks vastgesteld en verdeeld over twee deelplafonds.

2. Een aanvraag voor een subsidie voor een project wordt ingediend tenminste 13 weken voor aanvang van de activiteiten. Het college verdeelt het subsidieplafond op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

3. Een aanvraag voor een subsidie voor een programma wordt ingediend uiterlijk voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Het college verdeelt het subsidieplafond voor programma’s op volgorde van rangschikking van de aanvragen.

4. Het college kent aan een programma het aantal punten toe dat per criterium is opgenomen in de bijlage. Voor de rangschikking wordt het aantal punten dat per criterium is gegeven opgeteld. Het college rangschikt de aanvragen waarop niet afwijzend is beslist hoger naarmate in totaal meer punten aan het programma zijn toegekend.

6. Voor een project bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 3.000,-.

7. Voor een programma bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 40.000,- per kalenderjaar voor een periode van maximaal 4 jaar.

 

Artikel 7 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op de ASV Eindhoven levert u de volgende gegevens aan:

 • a.

  de doelgroep/inwoners waar u zich op richt; en

 • b.

  hoe de activiteiten aansluiten op de beschreven doelen van deze subsidieregeling en voornoemde doelgroep/inwoners; en

 • c.

  het projectplan zoals genoemd in artikel 5, lid 1, sub h, waarin u de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd; en

 • d.

  hoe u de resultaten van uw activiteiten inzichtelijk maakt middels kritische prestatie indicatoren (KPI’s); en

 • e.

  indien van toepassing, een opgave van de samenwerkingspartners waarmee u de activiteiten vormgeeft om tot een (kosten)effectief voorstel te komen en zoveel mogelijk op elkaar aansluitende activiteiten te realiseren. Ieders inbreng (o.a. cofinanciering), rollen, taken en verantwoordelijkheden maakt u inzichtelijk.

 

Artikel 8 Tussentijdse rapportage

Voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 2, die voor een periode langer dan één kalenderjaar wordt verstrekt, dient de subsidieontvanger jaarlijks een rapportage in bij het college.

 

Artikel 9 Beslistermijn

In afwijking van artikel 8 van de ASV Eindhoven beslist het college op een aanvraag om een eenmalige subsidie voor een project uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 1 1 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

 

 

 

 

 

 

Bijlage bij subsidieregeling Global Goals Eindhoven

Beoordelingskader: b eoordeling pluspunten

Bij elk criterium wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘goed’ (10 punten), ‘voldoende’ (5 punten) en ‘onvoldoende (0 punten).Soms is alleen een keuze tussen 2 categorieën toepasbaar.

 

Criterium

Toelichting

Punten

Samenwerking met (een of meer) partners uit de stad of elders in de wereld die bijdragen aan de doelstellingen uit artikel 2 van de subsidieregeling Global Goals Eindhoven.

De samenwerking moet de bijdrage aan de Global Goals vergroten en onderbouwd worden met een duidelijke beschrijving van de samenwerkingsvorm en voorwaarden voor succes.

Samenwerking met duidelijke bijdrage aan Global Goals & beschrijving samenwerkingsvorm en voorwaarden. (10)

Samenwerking met duidelijke bijdrage aan Global Goals maar zonder beschreven samenwerkingsvorm (5)

Samenwerking vergroot bijdrage aan Global Goals niet evident (0)

Bereidheid tot het delen van resultaten, kennis en kunde en netwerk.

Bereidheid tot het delen van resultaten, kennis en kunde en netwerk met andere aanvragers en partijen die bijdragen aan de doelstellingen uit artikel 2. Op basis van een bijgevoegd plan & gebruik makend van bestaande netwerken in de stad.

Plan voor het actief delen van resultaten, kennis etc. met partners in de stad of andere aanvragers en wat meerwaarde daarvan voor andere kan zijn(10)

Beschrijving hoe resultaten, kennis etc. gedeeld zullen worden met partners in de stad en/of andere aanvragers (5)

Geen beschrijving (0)

Passende doelgroep

Activiteiten die zich richten op jongeren, onderwijsinstellingen of bedrijven in Eindhoven

Activiteiten richten zich op minimaal 2 van de 3 passende doelgroepen( jongeren, onderwijsinstellingen of bedrijven) in Eindhoven (10)

Activiteit richt zich op jongeren, onderwijsinstellingen of bedrijven in Eindhoven (5)

Activiteit richt zich niet op passende doelgroep (0)

Project of programma kan na afloop zonder subsidie van de gemeente Eindhoven opereren.

 

Mate waarin er sprake is van aantoonbare aanwijzingen (zo blijkt uit projectplan) dat het project of het programma na afloop van de activiteit(en) zonder subsidie van de gemeente Eindhoven kan opereren.

Er is sprake van een aantoonbare kans dat programma of project na afloop zonder subsidie van de gemeente Eindoven kan opereren (10)

Er zijn geen aantoonbare aanwijzingen (0)

Hoeveel inwoners worden bereikt

Hoeveel inwoners worden bereikt met de activiteit?

200 of meer (10)

50 tot 200 (5)

Bijdrage aan Global Goals in een ander land

Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vinden plaats in Eindhoven en een ander land waar de Eindhovense activiteit mee verbonden is

Er is sprake van een aantoonbare relatie tussen activiteiten in Eindhoven en een ander land (10)

Er is geen relatie met een activiteit in een ander land (0)

mitVV VV4F3CD6E5B42A9940ADD26F0CC244503F \* MERGEFORMAT

 

Naar boven