Gemeenteblad van Alblasserdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlblasserdamGemeenteblad 2020, 230928Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit locaties parkeren grote voertuigen - gemeente Alblasserdam

Gelet op het bepaalde in artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019;

 

Overwegende dat:

 

Op grond van artikel 5:8, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 het college gebieden kan aanwijzen waarbinnen het is toegestaan om grote voertuigen te parkeren;

 

Deze gebieden zullen worden aangewezen waarbij naar het oordeel van het college het parkeren van grote voertuigen binnen deze gebieden niet of nauwelijks schadelijk zal zijn voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, de openbare orde niet in het geding komt en de overlast tot een minimum wordt beperkt;

 

Op grond van artikel 5:8, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 het college gebieden kan aanwijzen waarbinnen het verboden is om grote voertuigen, gelet op de verdeling van de schaarse parkeerruimte, te parkeren;

 

De verboden van artikel 5:8, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019 niet gelden voor campers, kampeerauto's, caravans en kampeerwagens;

 

Het college de afgelopen decennia heeft gezien dat het aantal (geparkeerde) grote voertuigen binnen de gemeente aanzienlijk is toegenomen, waardoor de parkeerdruk binnen de gemeente is toegenomen;

 

Het aanwijzen van locaties waar grote voertuigen geparkeerd mogen worden zal bijdragen aan de handhaving van de openbare orde, de beperking van overlast en het vergroten van het uiterlijk aanzien binnen de gemeente;

Besluit:

 

 

Vast te stellen het "Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen gemeente Alblasserdam'

 

Artikel 1  

 

Op grond van artikel 5:8 eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Alblasserdam 2019, gelet op het uiterlijk aanzien van de gemeente en met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte, verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, binnen de gemeente te parkeren.

 

Artikel 2  

 

Het verbod genoemd in artikel 1 niet geldt voor het parkeren van grote voertuigen op de locaties zoals aangegeven op de tekening in de bijlage bij dit besluit, voor zover geparkeerd wordt met de wielbasis binnen het aangegeven parkeervak of binnen de, in de lengterichting van het voertuig, opeenvolgende parkeervakken. Te weten:

 

  • De Noordenstraat;

  • Edisonweg (parkeerhavens in de breedte van industriegebied Vinkenwaard-Noord);

  • Marineweg (parkeerhavens);

  • Maasstraat (kopse kant), en

  • Seniorstraat (rondom begraafplaats).

 

Artikel 3  

 

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Artikel 4  

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen gemeente Alblasserdam".

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam,

 

 

Aldus besloten en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam in zijn vergadering van 14 juli 2020.

Het College van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

S. van Heeren J.G.A. Paans

Bijlage tekening parkeren grote voertuigen gemeente Alblasserdam

 

Noordenstraat Alblasserdam

 

 

Edisonweg en Marineweg Alblasserdam

 

Maasstraat Alblasserdam

 

 

Seniorstraat Alblasserdam