Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 228624BeleidsregelsBeleidsregel tijdelijke en permanente bewoning recreatiewoningen Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de navolgende Beleidsregel tijdelijke en permanente bewoning recreatiewoningen Hoogeveen;

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Voor het gebruik van een recreatiewoning voor overbruggingshuisvesting is een gedoogbeschikking voor bepaalde tijd vereist. Deze gedoogbeschikking is persoons- en objectsgebonden.

 • 2.

  Voor recreatiewoningen kan voor maximaal zes maanden een gedoogbeschikking worden verleend. Deze termijn kan niet worden verlengd. De gedoogbeschikking zal niet langer worden verleend dan strikt noodzakelijk.

 • 3.

  De tijdelijkheid van de bewoning van de recreatiewoning dient te worden aangetoond.

 • 4.

  Indien bewoning plaatsvindt zonder dat een gedoogbeschikking is verleend, kan de gemeente Hoogeveen direct een handhavingsprocedure starten door middel van een vooraankondiging tot het opleggen van een last onder dwangsom aan zowel de eigenaar als de gebruiker van het perceel waarop de recreatiewoning staat.

 

Artikel 2 Personen die in aanmerking kunnen komen voor overbruggingshuisvesting

De volgende personen komen in aanmerking voor overbruggingshuisvesting:

 • a.

  inwoners van de gemeente Hoogeveen die sinds tenminste twee jaren in het BRP als bewoner staan ingeschreven op een regulier adres (adres met woonbestemming) in de gemeente Hoogeveen;

 • b.

  zij die nog geen inwoner zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn in de gemeente Hoogeveen komen wonen;

 • c.

  zij die niet in de gemeente wonen (of korter dan twee jaren in het BRP als bewoner ingeschreven staan op een adres in de gemeente Hoogeveen), maar eigenaar zijn van een recreatiewoning in de gemeente Hoogeveen;

 • d.

  zij die werken binnen een bedrijf dat is gevestigd in de gemeente Hoogeveen.

 

Artikel 3 Gevallen waarin men een tijdelijke gedoogbeschikking kan krijgen ten behoeve van overbruggingshuisvesting

In de volgende gevallen kan een tijdelijke gedoogbeschikking ten behoeve van overbruggingshuisvesting worden afgegeven:

 • a.

  indien de aanvrager aantoonbaar een woning heeft gekocht of in aanbouw heeft;

 • b.

  indien de aanvrager via de woningbouwvereniging een woning toegewezen heeft gekregen, of een verklaring van een woningbouwvereniging kan overleggen, waaruit blijkt dat er op korte termijn (binnen zes maanden) een woning toegewezen zal worden;

 • c.

  indien er sprake is van een echtscheiding of andere relatieproblematiek, waarbij het noodzakelijk is dat een van de partners (tijdelijk) apart gaat wonen;

 • d.

  indien er sprake is van een calamiteit zoals brand-, water- of stormschade of een andere overmacht situatie;

 • e.

  indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 4 Periode waarvoor de tijdsgebonden gedoogbeschikking geldt

De tijdsgebonden gedoogbeschikking geldt tot het tijdstip van oplevering/beschikbaar komen van de woning, met een maximum van zes maanden vanaf het moment van verzending van de beschikking.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Beleidsnotitie Permanente Bewoning Recreatiewoningen, vastgesteld op 16 oktober 2007, wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen op 1 september 2020.

De secretaris De voorzitter

N. Kramer K.B. Loohuis