Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 226801Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonneweide aan de Beekweg te Reuver

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken bekend dat ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met ingang van donderdag 10 september 2020 in het gemeentehuis van Beesel gedurende 6 weken (tot en met 21 oktober 2020) voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken voor de realisatie van een zonneweide aan de Beekweg ongenummerd te Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummer 3022 (nabij Bergerhofweg en A73).

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken maken wij digitaal raadpleegbaar via

www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.OVBeekweg-ON01 en via www.beesel.nl onder Inwoners > Bouwen > Bestemmingsplannen, overzicht > In voorbereiding.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer T. van Loon, team Afval en Duurzaamheid, afdeling Grondgebied, telefoonnummer 077-474 92 92.

 

Beesel, 9 september 2020