Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 225845Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van een extra hemelwaterriool en totale reconstructie van de openbare ruimte - Beerschemaasweg, Zanddijk, St. Machutusweg, Korteweg, Willem van Esterenweg te Escharen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Voor: het realiseren van een extra hemelwaterriool en totale reconstructie van de openbare ruimte (zaaknr.: Z/20/259299)

Locatie: Beerschemaasweg, Zanddijk, St. Machutusweg, Korteweg, Willem van Esterenweg te Escharen

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied xxxx)

 

 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277