Gemeente Amsterdam - kennisgeving inspraakprocedure - concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam

Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 30 juni 2020 het concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam vrijgegeven voor inspraak.

De belangrijkste hoofdpunten zijn:

Amsterdam kent een aantal gebieden met een delicate grondwatersituatie en de gemeente wil mogelijke negatieve gevolgen voor het grondwater door de bouw van kelders voorkomen. De grondwatergevoeligheid van de stad en de gevolgen van de klimaatverandering nopen tot publiekrechtelijke regulering van ondergrondse bouwwerken, ongeacht of dit in openbaar gebied of op particulier terrein is, omdat grondwater zich niet houdt aan perceelgrenzen. Daarom is het Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam opgesteld met daarin opgenomen:

  • 1.

    Een gebiedsanalyse waarin wordt aangegeven welke maatregelen per buurt nodig zijn.

  • 2.

    Technische eisen aan de aanleg van een kelder om de stroom van het grondwater in stand te houden.

  • 3.

    Een analyse van het beschikbare instrumentarium voor de vastlegging van de gewenste maatregelen, met daarbij voorstellen hoe het ‘technische deel’ juridisch zal worden geïmplementeerd.

De technische eisen in het Afwegingskader hebben betrekking op kelders met een oppervlak tot 300 m2. De grondwaterneutraliteit van grotere kelders zal, vanwege de noodzaak tot maatwerk, separaat geregeld worden in een paraplubestemmingsplan. In datzelfde paraplubestemmingsplan zal ook de grondwaterneutrale eis voor kleine kelders, zoals die voortvloeit uit het afwegingskader, opgenomen worden. De inspraak over dit paraplubestemmingsplan volgt in een latere fase.

Concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam inzien:

Het concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam is tijdens de inspraakperiode van 5 september 2020 tot en met 17 oktober 2020 in te zien bij:

- Stadsloket Centrum, Amstel 1, Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

U kunt op dit moment alleen op afspraak langskomen. Kijk bij Afspraak maken op een Stadsloket voor welke onderwerpen u een afspraak kunt maken.

Digitaal in de linker kantlijn te downloaden.

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode 5 september 2020 tot en met 17 oktober 2020 kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Dat kan op onderstaande manieren:

- Per mail: u kunt uw reactie mailen naar H.de.Vries@amsterdam.nl

- Per post: u kunt uw reactie schriftelijk indienen per brief naar:

Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Stad/dhr. H. de Vries Postbus 2758 1000 CT Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt, samen met de definitieve wijzigingen concept Afwegingskader Grondwaterneutrale Kelders Amsterdam, naar verwachting op 25 november 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Indieners van een inspraakreactie worden hierover van tevoren geïnformeerd.

Amsterdam, 2 september 2020

burgemeester en wethouders,

P. Teesink

Waarnemend gemeentesecretaris

F. Halsema

Burgemeester

Naar boven