Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 224114BeleidsregelsCameratoezicht Wede Zevenbergen van de gemeente Moerdijk

De burgemeester van Moerdijk;

 

Overwegende dat,

 

De burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk kan besluiten tot het plaatsen van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

Het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

Het cameratoezicht deel uitmaakt van een bredere aanpak voor het verbeteren van de openbare orde en veiligheid in het gebied;

 

De belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

Na overleg met de politie gebleken is dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Moerdijk en artikel 3 Politiewet 2012.

 

b e s l u i t

 

 

  • Aan te wijzen als gebied waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera’s toezicht wordt gehouden: Wede Zevenbergen

  • Inzake het aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

  • De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

  • De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

  • De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

  • De camera’s worden geplaatst eind augustus 2020 tot 31 oktober 2020.

 

1. Deze beleidsregel treedt in werking op 31 augustus 2020.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Cameratoezicht Wede Zevenbergen van de gemeente Moerdijk.

 

Aldus vastgesteld door J.P.M. Klijs, burgemeester van de gemeente Moerdijk op 31-8-2020.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Bijlage 1 plattegrond gebied