Gemeenteblad van Bergen op Zoom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomGemeenteblad 2020, 223276VerordeningenStimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus

Het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Awb en artikel 3, eerste lid, artikelen 7, 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

 

Overwegende dat:

 

De gemeente Bergen op Zoom een laagdrempelige regeling heeft ontworpen, waarmee het MKB haar biobased productieproces, producten of innovaties verder kan laten ontwikkelen of opschalen, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten op de Green Chemistry Campus, met de volgende doelen;

 

1. Het vergroten van het aantal succesvolle biobased innovaties en product-markt-combinaties om een versnelling aan de biobased economy te geven en daarmee;

a. het vergroten van de impact die de biobased economy heeft op het halen van de CO2-doelstellingen;

b. het toekomstbestendig maken van de West-Brabantse economie en het behouden en creëren van werkgelegenheid;

2. Het vergroten van het aantal gebruikers van biobased diensten en faciliteiten van het bestaande ecosysteem om daarmee het opgebouwde ecosysteem te bestendigen en;

a. de regio West-Brabant verder ontwikkelen als internationaal topcluster voor biobased en circulaire economie;

b. nieuwe bedrijven te verbinden aan Bergen op Zoom en de bredere regio;

c. versterken van beoogde synergie-effecten van het ecosysteem

 

Besluit vast te stellen de volgende regeling: Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus

 

 

 

 

Artikel 1 Definities en afkortingen

 

1.1 Green Chemistry Campus: incubator voor ondernemers (MKB) met vernieuwende biobased ideeën waar ondernemers ondersteuning kunnen krijgen bij het opschalen van circulaire materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie, voor het ontwikkelen van een nieuwe biobased businesscase en/of support in de pre-piloting fase (laatste onderzoekswerk voordat pilot proeven kunnen starten).

 

1.2 MKB: kleine, middelgrote of micro-onderneming die voldoet aan de criteria, bedoeld in bijlage 1 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) / Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).

 

1.3 Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent.

 

1.4 De-minimis verordening: Verordening 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 (PBEU 2013 L352/1).

 

Artikel 2 Subsidie

 

2.1 Subsidie wordt slechts verstrekt indien de aanvrager aan de volgende vereisten voldoet:

a. de aanvrager is een MKB-onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie;

b. de activiteiten van de aanvrager dragen bij aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op biologische en/of circulaire processen en grondstoffen;

c. de aanvraag is gericht op de concrete ontwikkeling van innovatieve materialen, producten of processen die een bijdrage leveren aan de transitie naar een biobased en/of circulaire economie;

d. uit de aanvraag blijkt de geloofwaardigheid van de circulaire biobased propositie en daarmee de (potentiële) impact van het uiteindelijke materiaal, product of proces op de (regionale) economie en het behalen van de landelijke doelstellingen rondom duurzaamheid op het gebied van CO2-uitstoot en materiaalgebruik;

e. de aanvraag is gericht op het verkrijgen van ondersteuning in het opwerken van het innovatieve materiaal, product of proces naar een haalbare business case en/of externe financiering richting verdere opschaling;

f. de aangevraagde ondersteuning betreft (techno-economisch) onderzoek, huisvesting, opschaling of vraagstukken rondom financiering- en of juridische zaken.

 

2.2 Een MKB-onderneming kan gedurende de looptijd van de regeling maximaal éénmaal per afzonderlijk project in aanmerking komen voor elke categorie van de subsidiabele kosten zoals genoemd in artikel 5. Een gecombineerde aanvraag over de gehele looptijd van het project heeft sterk de voorkeur. Indien de fasering van het project daarom vraagt, zijn opeenvolgende afzonderlijke aanvragen per categorie (of een combinatie daarvan) bij uitzondering toegestaan. Bij de eerste aanvraag dient dan het voornemen kenbaar gemaakt te worden om op een later tijdstip voor een andere categorie binnen hetzelfde project een aanvraag in te dienen. Dit voornemen dient voldoende onderbouwd te worden door de aanvrager.

 

2.3 De subsidie kan slechts gebruikt worden door MKB-ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de de-minimis verordening.

 

Artikel 3 Procedure

 

3.1 Aanvragen kunnen met ingang van 1 september 2020 tot uiterlijk 1 juni 2023 digitaal worden ingediend via https://www.bergenopzoom.nl/ondernemen/.

 

3.2 Aanvragen mogen worden ingediend door een intermediair mits deze door de MKB-onderneming is gemachtigd. Bij de aanvraag wordt een machtigingsformulier bijgevoegd.

 

3.3 Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden ingediend (zie ook artikel 5):

a. een projectplan, waarin minimaal is opgenomen:

 

Algemeen:

- welke materiaal-, proces- of productontwikkeling onderwerp van aanvraag is;

- wat het innovatieve aspect van deze ontwikkeling is;

- hoe het beoogde materiaal, proces of product bijdraagt aan de (regionale) economie en de duurzaamheidsdoelstellingen;

- een onderbouwing van de propositie en businesscase van het (uiteindelijke) materiaal, proces of product;

- een beschrijving van de bottlenecks en/of de stappen die genomen moeten worden om tot een succesvolle doorontwikkeling van de propositie te komen.

 

Daarnaast, afhankelijk van voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd, aangevuld met:

 

Onderzoek:

- beschrijving van het uit te voeren onderzoek;

- startdatum van het uit te voeren onderzoek;

- van welke faciliteiten van de Green Chemistry Campus en/of andere organisaties in het ecosysteem van de Circular Biobased Delta gebruik gemaakt gaat worden;

- op welke manier het uit te voeren onderzoek bijdraagt aan de techno-economische haalbaarheid van de innovatie van de MKB-onderneming.

 

Opwerking financierings- en/of juridisch vraagstuk:

- wat de verwachte resultaten zijn van de opwerking van het financierings- en of juridisch vraagstuk;

- in geval van een financieringsvraagstuk: wanneer de financieringsaanvraag bij derden zal plaatsvinden;

 

 

Opschaling:

- wat de verwachte resultaten zijn van de pilot;

- wanneer de pilot zal plaatsvinden;

- op welke manier de pilot bijdraagt aan de techno-economische haalbaarheid van de innovatie van de MKB-onderneming.

 

Vestiging:

- wanneer de MKB-ondernemer zich vestigt op de Green Chemistry Campus;

- op welke manier de nieuwe locatie zal bijdragen aan de innovatiekracht van de MKB-onderneming.

 

b. een sluitende begroting, onderverdeeld naar de subsidiabele activiteiten zoals benoemd in artikel 5.1;

c. een door de MKB-onderneming getekende MKB-verklaring, te vinden via https://www.bergenopzoom.nl/ondernemen/;

d. een de-minimis verklaring te vinden via https://www.bergenopzoom.nl/ondernemen/.

 

Artikel 4 Steunintensiteit

 

4.1 Het plafond voor deze regeling bedraagt € 1.187.500 (zegge: éénmiljoenhonderdzevenentachtig¬dui¬zend-vijfhonderd euro).

 

4.2 Het onder 4.1 genoemde bedrag wordt in drie tranches beschikbaar gesteld. Voor elke tranche kan binnen de hieronder genoemde tijdsperiode een aanvraag gedaan worden:

- 1e tranche: 1 september 2020 tot 1 mei 2021 met een plafond van € 237.500

- 2e tranche: 1 juni 2021 tot 1 mei 2022 met een plafond van € 475.000

- 3e tranche: 1 juni 2022 tot 1 juni 2023 met een plafond van € 475.000.

 

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 

5.1 Subsidiabel zijn slechts kosten die de volgende activiteiten betreffen:

a. Onderzoek: (maximaal 50% en € 15.000,-)

het laten groeien van een biobased business case door het uitvoeren van een onderzoek om de techno-economische bottlenecks van (een product of proces van) de onderneming op te lossen, met behulp van de faciliteiten van de Green Chemistry Campus;

 

b. Opwerking financierings- en of juridisch vraagstuk (maximaal 50% en €15.000,-):

het opwerken van een financieringsvraagstuk ten behoeve van bovenstaande tot een haalbare financieringsaanvraag bij derden, dan wel het uitwerken van een juridisch vraagstuk;.

 

c. Opschaling: (maximaal 50% en €50.000,-)

het opschalen van een nieuwe biobased business case tot pilotschaal met behulp van de faciliteiten van de Green Chemistry Campus. Hierbij worden bijvoorbeeld eerste (tientallen) kilogrammen product gemaakt, of een proces wordt voor het eerst met industriële apparatuur (in plaats van lab-apparatuur) uitgetest;

 

d. Vestiging: (maximaal 50% en €15.000,-)

het laten groeien van een biobased business case in combinatie met vestiging van de MKB-onderneming op de Green Chemistry Campus, met een minimale huurperiode van één jaar.

 

5.3 Kosten die worden gemaakt ten behoeve van het indienen van de aanvraag en het indienen van de vaststelling zijn niet subsidiabel.

 

5.4 Op basis van de verleningsbeschikking zal een voorschot van 80% van de bijdrage worden verstrekt.

Artikel 6 Beoordelingsprocedure en toewijzing

 

6.1 Ten behoeve van de beoordeling en eventuele toewijzing van de subsidie kan de gemeente extern advies inwinnen.

 

6.2 De gemeente Bergen op Zoom verdeelt subsidies op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 

6.3 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 

6.4 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 

Artikel 7 Vaststelling subsidie

 

7.1 Op basis van de vaststellingsbeschikking zal het resterende gedeelte van 20% van de bijdrage worden verstrekt.

 

7.2 Bij het verzoek om vaststelling van de subsidie wordt in een vormvrije rapportage (maximaal 10 A4), die zowel door de MKB-onderneming als de Green Chemistry Campus is ondertekend, minimaal aangegeven:

 

Algemeen:

- stand van zaken en geboekte vooruitgang in de ontwikkeling van (de businesscase van) het materiaal, product of proces ten opzichte van de ingediende aanvraag;

- de verwachte ontwikkelingen en te zetten stappen op korte termijn; wat brengt de toekomst?

 

Onderzoek:

- wat de resultaten zijn van het uitgevoerde onderzoek;

- wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden;

- op welke manier het uitgevoegde onderzoek heeft bijgedragen aan de techno-economische haalbaarheid van de innovatie van de MKB-onderneming.

 

Opwerking financierings- en of juridisch vraagstuk:

- wat de resultaten zijn van de opwerking van het financieringsvraagstuk;

- in geval van een financieringsvraagstuk: wanneer de financieringsaanvraag bij derden heeft plaatsgevonden;

 

Opschaling:

- wat de resultaten zijn van de pilot;

- wanneer de pilot heeft plaatsgevonden;

- op welke manier de pilot heeft bijgedragen aan de techno-economische haalbaarheid van de innovatie van de MKB-onderneming.

 

Vestiging:

- wanneer de MKB-ondernemer zich heeft gevestigd op de Green Chemistry Campus;

- op welke manier de nieuwe locatie heeft bijgedragen aan de innovatiekracht van de MKB-onderneming.

 

7.3 Bij het verzoek om vaststelling wordt tevens een financieel overzicht aangeleverd waarbij de daadwerkelijk gerealiseerde kosten naast de oorspronkelijke begroting gepresenteerd worden. Dit financieel overzicht dient zoveel mogelijk ondersteund te worden door facturen.

 

7.4 Het niet voldoen aan de vereisten zoals genoemd in artikel 7.2 en 7.3 kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverstrekking in de vorm van een korting. De hoogte van deze korting wordt door de gemeente Bergen op Zoom bepaald en kan betekenen dat (een deel van) het voorschot terugbetaald dient te worden.

Artikel 8 Aanvang- en realisatietermijn

 

8.1 Een verzoek tot vaststelling wordt ontvangen uiterlijk 18 maanden na de datum van de verleningsbeschikking.

 

8.2 Het project, waarvoor de subsidie is verstrekt, wordt binnen 14 maanden na de datum verleningsbeschikking uitgevoerd.

 

8.3 Het niet, vertraagd of het gewijzigd uitvoeren van het project dient onverwijld te worden gemeld via het e-mailadres biobased@bergenopzoom.nl. Het niet voldoen aan de meldingsplicht kan negatieve gevolgen hebben voor de subsidieverstrekking in de vorm van een korting.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

 

9.1 Deze regeling vervalt op 1 januari 2025 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

 

9.2. Bij toekenning van een aanvraag is de aanvrager verplicht om de gemeente Bergen op Zoom, de Provincie Noord-Brabant en de Green Chemistry Campus te vernoemen bij publieke communicatie, uitingen op social media en/of het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.

 

9.3. De gemeente Bergen op Zoom is voornemens om gedurende de looptijd van de regeling een overzicht te maken van (de resultaten) van de gehonoreerde projecten. Indien hiervoor, buiten de verplichte rapportage, aanvullende informatie benodigd is, is de aanvrager verplicht hieraan mee te werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen op Zoom, 25 augustus 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris, burgemeester,

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA Dhr. dr. F.A. Petter