Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2020, 219683Overige besluiten van algemene strekkingPlaatsingsbesluit cameratoezicht Smitse te Berlicum

 

 

De burgemeester van Sint-Michielsgestel;

 

gehoord de gebiedsofficier van justitie van het arrondissement Oost-Brabant in het overleg als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet (driehoeksoverleg) d.d. 20 augustus 2020;

 

Overwegende:

 

dat de burgemeester van Sint-Michielsgestel op grond van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 (APV), juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heeft om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 

Proportionaliteit

 • Uit de aan mij door de politie verstrekte informatie blijkt dat vanaf 28 juli 2020 zich meerdere incidenten hebben voorgedaan op en rondom de Smitse in Berlicum;

 •  

 • Als gevolg van deze incidenten de openbare orde in de straat verstoord is;

 

 • De politie meerdere signalen ontvangen heeft van gevoelens van onveiligheid en onrust onder bewoners. Bewoners vrezen om zelf slachtoffer te worden en hebben verzocht om verdere maatregelen om de veiligheid te verbeteren;

 •  

 • De politie een reactie vreest vanuit bewoners van de straat richting de veroorzaker(s) van de verstoring van de openbare orde.

 •  

Subsidiariteit

 • Om verdere verstoringen te voorkomen houdt de politie intensief toezicht op de betreffende locatie;

 

 • Zorgpartners van de gemeente zijn bij de situatie betrokken om verdere incidenten te voorkomen;

 •  

 • Gelet op de beperkte politiecapaciteit is permanent toezicht niet mogelijk waardoor cameratoezicht wenselijk is.

 

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde.

 

De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

 

De burgemeester volgt de (verstoringen van de) openbare orde op en rond de Smitse permanent en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal onmiddellijk worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Besluit

Gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet, artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 en artikel 3 Politiewet 2012;

 

 

1. het gebied zoals in rood gearceerd op de kaart in bijlage 1 aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt. Het betreft de Smitse te Berlicum;

2. het cameratoezicht in het onder 1 genoemde gebied plaatsvindt van 26 augustus 2020 tot en met 22 september 2020;

3. de camerabeelden rechtstreeks bekeken kunnen worden voor zover dit in het belang van handhaving van de openbare orde noodzakelijk is;

4. dat dit besluit bekend wordt gemaakt door middel van publicatie op de gemeentelijke website, www.sint-michielsgestel.nl.

 

De burgemeester van Sint-Michielsgestel, 25 augustus 2020.

 

 

H.J. Looijen

 

Rechtsbescherming

Wanneer u het met dit besluit niet eens bent, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester. U kunt uw bezwaarschrift per post indienen en versturen naar postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandeld wordt. Verder moet het bezwaarschrift ten minste bevatten:

- uw naam en adres;

- uw handtekening;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht;

- uw gronden van het bezwaar (uw motivering).

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een spoedeisend belang heeft bij schorsing van dit besluit, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan bij de Rechtbank Oost-Brabant, team bestuursrecht. U kunt uw verzoek per post indienen en versturen naar postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch of indienen via de website www.rechtspraak.nl door middel van DigiD. Let op! U kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer u tegen dit besluit bezwaar hebt gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Gebied cameratoezicht