Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2020, 21762Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Ontheffing Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dossiernummer WVGS19.019, Langereweg 17, 6121 SB Born, Urmonderbaan 60, 6167 RD Geleen, Middenweg 100, 6162 CA Geleen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing ingevolge de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is verleend voor het vervoeren van een mengsel van butaan en propaan (autogas). De ontheffing is geldig tot 1 januari 2021.

 

Voor: het vervoeren van een mengsel van butaan en propaan

Locatie: Langereweg 17, 6121 SB Born

Urmonderbaan 60, 6167 RD Geleen

Middenweg 100, 6162 CA Geleen

Verzenddatum besluit: 13 januari 2020

Dossiernummer: WVGS19.019

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.