Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 21588Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo – anterieure overeenkomst herontwikkeling Oranjepark - Julianalaan en Oranjepark en omsloten door Wilhelminalaan, Prinsesselaan, Sparrenlaan, Dennenlaan, Anna van Saksenlaan en Constantijnlaan, Ermelo

Zakelijke weergave van de “Anterieure overeenkomst Herontwikkeling Oranjepark”

Partijen en locatie

Gemeente Ermelo heeft op 19 december 2019 met de exploitant van het opnieuw te ontwikkelen gebied, gelegen aan de Julianalaan en Oranjepark en omsloten door Wilhelminalaan, Prinsesselaan, Sparrenlaan, Dennenlaan, Anna van Saksenlaan en Constantijnlaan (verder ook genoemd het Plangebied) een anterieure overeenkomst ex. artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gesloten.

Plan

Exploitant is voornemens om opstallen te slopen en gasloze en energieneutrale gebouwen te realiseren, welke bestaan uit een gezondheidscentrum, 76 zorgwoningen, 99 woningen met bijbehorende voorzieningen, een verkeers- en verblijfsgebied, een speelplek, buurtkamer en aanleg van de openbare ruimte (o.a. een parkachtig gedeelte).

De ontwikkeling maakt onderdeel uit van het Masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark.

Hoofdlijnen overeenkomst

In de overeenkomst is onder andere afgesproken dat:

 • a.

  exploitant de mogelijkheid heeft om voor eigen rekening en risico het Plangebied tot ontwikkeling te brengen en op verzoek van de gemeente onderzoeken (laat) verrichten en onderbouwingen (laat) opstellen;

 • b.

  gemeente zich ervoor in zal spannen de voor het project benodigde ruimtelijke besluiten voor te bereiden, op te laten stellen en in procedure te brengen, alsmede te bevorderen dat dit ruimtelijke besluit op voortvarende wijze de in de wet vastgelegde procedure doorloopt;

 • c.

  de realisatie van het project conform planning wordt uitgevoerd ter verzekering van een goede voortgang;

 • d.

  de partijen bij de uitvoering van de overeenkomst de toepasselijke aanbestedingsregels wensen na te leven;

 • e.

  de openbare ruimte door de gemeente in eigendom en beheer worden overgenomen;

 • f.

  exploitant aan de gemeente een exploitatiebijdrage betaalt, waarmee het kostenverhaal voor het Plangebied verzekerd is;

 • g.

  eventuele planschade voor rekening van de exploitant komt;

 • h.

  gemeente volledig haar publiekrechtelijk verantwoordelijkheid en bevoegdheden behoudt  ten aanzien van het ruimtelijk ordeningsproces. 

De overeenkomst is aangegaan voor de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het project. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud daarvan kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Deze beschrijving ligt ter inzage van 29 januari 2020 tot en met 11 maart 2020.