Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 214674BeleidsregelsNadere subsidieregel opfleuren kernen

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van …..(datum collegevergadering):

 

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de :

 

TIJDELIJKE NADERE SUBSIDIEREGEL OPFLEUREN KERNEN

Artikel 1. Beleidsdoel

Deze subsidie is gericht op het vergroten van de leefbaarheid in de kernen door het verfraaien van de openbare ruimte aan de hand van bloemen en planten.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van bloemen en plantenbakken of hanging baskets, in de kernen zoals genoemd in de bijlage.

Artikel 3. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de gebiedstafels van de kernen in de gemeente Moerdijk, zoals genoemd in de bijlage.

Artikel 4. Subsidieverplichtingen

De subsidieverkrijger is gehouden de subsidie te gebruiken indachtig het bepaalde in artikel 3.

Artikel 5. Aanvraag

In afwijking van de in artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening hoeven geen nadere stukken aangeleverd te worden bij de aanvraag.

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, uiterlijk op 1 december van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 9. Vaststelling

De subsidie wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld.

Artikel 10. Verantwoording

De subsidie-ontvanger dient schriftelijk en gemotiveerd aan de hand van oa aankoopfacturen aan te tonen hoe de toegekende subsidie is besteed.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en vervalt op 31 december 2020.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Tijdelijke nadere subsidieregel opfleuren kernen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op……………...

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….