Gemeente Zutphen, Q music the Party 4 uur fout! op 1 februari 2020 en ABBA & Queen tribute op 26 september 2020 in de tennishal van Fletcher Hotel Resort Zutphen.

 

Status: verleend

Op 23 januari 2020 is een evenementenvergunning verleend voor Q music the Party 4 uur fout! en ABBA & Queen tribute op 1 februari respectievelijk 26 september 2020 in de tennishal van Fletcher Hotel Resort Zutphen.

De vergunning geldt voor het organiseren van een muziekevenement met dj’s en artiesten, het laten horen van versterkte muziek, het schenken van zwak alcoholhoudende dranken en het plaatsen van objecten.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

  • Naam en adres van de indiener;

  • De dagtekening;

  • Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 29 januari 2020

De burgemeester van Zutphen

Naar boven