Publicatie Ontwerp-Bestemmingsplan Ettensebaan 2 te Zundert

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Ettensebaan 2 ” ter inzage wordt gelegd.

Het betreft een locatie waar de agrarische bestemming wordt omgezet naar Bedrijf.

De agrarische bedrijfsvoering op de planlocatie is al enige tijd gestopt. Er wordt een cursus- en meditatieruimte gerealiseerd voor kleinschalige groepen. Er worden onder andere meerdaagse cursussen gegeven, met de mogelijkheid tot overnachten. Vanwege de ondergeschikte overnachtingen past deze omzetting niet in de wijzigingsbevoegdheid, daarom wordt er een bestemmingsplan voorbereid.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 20 augustus 2020 tot en met 1 oktober 2020 ter inzage op het gemeentehuis.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPEttensebaan2- OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen - Bestemmingsplannen Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 596 5600.

Naar boven