Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 212311Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Hazeldonkse Zandweg 105a in Zevenbergen

div. locaties vesting Willemstad

Munterij 9 in Zevenbergen

Oudlandsedijk 8, Noordhoek

Omschrijving project

Plaatsen van een vrijstaande antennemast

Vervanging bunkerdeuren

Het bouwen van een bedrijfshal

Bouwen van een nieuwe woning

Datum ontvangst

5 mei 2020

22 juni 2020

25 juni 2020

7 april 2020

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.