Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2020, 211716Beschikkingen | afhandelingGemeente Westvoorne - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een hekwerk voor de duur van vijf jaar - Windgatseweg 2, Rockanje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

  • de activiteit bouwen en in strijd met het bestemmingsplan:

d.d. 6 augustus 2020, nr. 226487/2020-0057, verzonden d.d. 10 augustus 2020, voor het plaatsen van een hekwerk voor de duur van vijf jaar op het perceel aan de Windgatseweg 2, 3235 NX in Rockanje;

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.